Mianem preferencyjnych składek określa się ulgę dla nowych przedsiębiorców określoną w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z nim podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Osoby nieuprawnione do ulgi muszą z kolei opłacać składki od kwoty nie mniejszej niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ustęp 2 cytowanego artykułu ustawy systemowej wskazuje jednak, że ulga nie ma zastosowania do osób, które:
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy prowadziły pozarolniczą działalność;