Pracownik został zatrudniony przez pracodawcę 1 kwietnia br. To pierwsze zatrudnienie tego pracownika u tego pracodawcy. Pracodawca zamierza zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK w ostatnim możliwym terminie, czyli do 10 dnia miesiąca następującego po miesiąca, w którym upłynął 3-miesięczny okres zatrudnienia tego pracownika. W jakim terminie pracownik ten powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o posiadanych już rachunkach PPK? Czy termin ten należy ustalać według dotychczasowych czy według zmienionych od 4 czerwca przepisów ustawy o PPK?

Od 4 czerwca br. przy ustalaniu terminu na złożenie przez pracownika oświadczenia o zawartych w jego imieniu i na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK, czyli de facto o posiadanych rachunkach PPK, należy stosować obowiązujące od tego dnia przepisy ustawy o PPK. Oznacza to, że uczestnik PPK składa takie oświadczenie nowemu pracodawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia dla niego umowy o prowadzenie PPK. A nie – jak było wcześniej - w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia.

Jeśli więc nowy pracodawca zawrze w imieniu i na rzecz pracownika umowę o prowadzenie PPK 11 lipca (11 lipca to ostatni dzień, w którym pracodawca ma obowiązek zawrzeć dla pracownika zatrudnionego 1 kwietnia br. umowę o prowadzenie PPK, bo 10 lipca to niedziela), to pracownik będzie miał czas na złożenie omawianego oświadczenia do 18 lipca br.

W przypadku złożenia oświadczenia po upływie tego terminu, pracodawca powinien poinformować pracownika o bezskuteczności oświadczenia. Nie pozbawi to oczywiście uczestnika PPK możliwości transferu środków – może on bowiem, w każdym czasie, sam złożyć polecenie dokonania wypłaty transferowej instytucji finansowej.

Ważne: Składane przez uczestnika PPK oświadczenie o zawartych w jego imieniu i na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK zawierać powinno oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy.

Obowiązki pracodawcy

Niezwłocznie po otrzymaniu od pracownika - złożonego w terminie - oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, pracodawca powinien poinformować pracownika, że ma obowiązek złożyć w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na dotychczasowym rachunku/rachunkach PPK na nowy rachunek PPK. Pracownik będzie mógł nie zgodzić się na złożenie tego wniosku – w takim przypadku powinien poinformować o tym pracodawcę na piśmie w ciągu 7 dni (ten termin nie uległ zmianie).

Jeśli pracownik nie poinformuje pracodawcy o braku zgody na transfer swoich środków, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową.

Ważne: Za bezskuteczne należy uznać poinformowanie pracodawcy przez uczestnika PPK o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową, dokonane po upływie zakreślonego w ustawie 7-dniowego terminu, liczonego od dnia otrzymania przez uczestnika informacji o obowiązku złożenia przez pracodawcę tego wniosku. Zatem, w razie złożenia przez uczestnika takiego oświadczenia dopiero po upływie terminu, pracodawca powinien złożyć w imieniu uczestnika wniosek o dokonanie wypłaty transferowej.

Bez oświadczenia nie ma transferu

Złożenie oświadczenia o posiadanych rachunkach PPK jest obowiązkiem pracownika – uczestnika PPK. Ustawa o PPK w art. 19 ust. 1 posługuje się bowiem sformułowaniem „uczestnik PPK składa” oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, co oznacza, że uczestnik powinien złożyć takie oświadczenie we wskazanym w przepisie terminie. Złożenie takiego oświadczenia leży w interesie majątkowym uczestnika PPK, ponieważ skumulowanie środków na jednym rachunku zwiększa efektywność zarządzania aktywami funduszu zdefiniowanej daty.

Oczywiście, jeśli pracownik takiego oświadczenia nie złoży, pracodawca nie podejmuje żadnych kroków w celu dokonania wypłaty transferowej.

Pracodawca pomaga tylko w dwóch sytuacjach

Choć przepisy to regulujące nie uległy zmianie - warto pamiętać, że jest jeszcze jedna sytuacja, w której pracodawca pośredniczy w transferze oszczędności PPK uczestnika tego programu z jednego rachunku na drugi. Jest tak w przypadku, gdy pracodawca podejmie decyzję o zmianie instytucji finansowej, która zarządza środkami gromadzonymi w PPK, oraz - po zawarciu umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową - wypowiedział taką umowę dotychczasowej instytucji. Również w tym przypadku o możliwości przetransferowania dotychczasowych oszczędności z jednego rachunku na drugi rachunek uczestnika PPK powinien poinformować jego pracodawca. Ma na to 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową. Po otrzymaniu takiej informacji, pracownik, który nie chce, aby jego oszczędności zostały przeniesione, ma 7 dni poinformowanie pracodawcy, w formie pisemnej, że nie wyraża zgody na taki transfer. Jeśli tego nie zrobi, oznaczać to będzie, że godzi się na transfer swoich oszczędności. W takiej sytuacji na pracodawcy spoczywa obowiązek złożenia w jego imieniu wniosku o ten transfer.

Ważne: Przez poinformowanie podmiotu zatrudniającego o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową należy rozumieć faktyczne złożenie pracodawcy - w formie pisemnej - oświadczenia uczestnika o braku przedmiotowej zgody. Dla ustalenia terminu złożenia tego oświadczenia należy stosować tzw. teorię doręczenia, wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK, w tym m.in. o zmianach - ważnych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników - wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

  • art. 12, 19 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.);
  • art. 125, art. 143, art. 146 pkt 1, 6 i 7 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK