Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) można otrzymać na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. ZUS przypomina, że RKO przysługuje również na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.

Kto otrzyma Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli dziecko wspólnie mieszka oraz jest na utrzymaniu rodzica.

Beneficjent musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • jest rodzicem (matką, ojcem) dziecka z Ukrainy,
 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • przybył do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi wraz z dzieckiem po 23 lutego 2022 r. albo mieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które występuje o RKO przybyło do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.

Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, dlatego we wniosku należy wskazać dziecko, które jest starsze od dziecka, na które beneficjent ubiega się o świadczenie. Jeśli dzieci urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku (np. bliźniaki), starszym dzieckiem w rodzinie jest dziecko, które zostanie wskazane we wniosku.

Starszym dzieckiem w rodzinie jest:

 • dziecko wnioskodawcy
 • dziecko małżonka, który jest rodzicem dziecka, na które beneficjent występuje o RKO,
 • dziecko drugiego rodzica, z którym beneficjent wychowuje wspólne dziecko, na które występuje o RKO.

Jak długo przysługuje Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

Jaka jest wysokość Rodzinnego kapitału opiekuńczego

Rodzinny kapitał opiekuńczynie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Beneficjent może zdecydować, czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Kiedy złożyć wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy

wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć:

 • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,
 • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.

Jeśli wniosek zostanie złożony w tym okresie Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc do:

 • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23 miesiąc - jeśli we wniosku wskazano, że beneficjent chce otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
 • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc - jeśli we wniosku wskazano, że beneficjent chce otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

Jeśli wniosek zostanie złożony po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, Rodzinny kapitał opiekuńczy zostanie pomniejszony (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).

Gdzie i jak złożyć wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy

Aby otrzymać RKO należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu RKO-U przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Aby złożyć wniosek RKO-U o Rodzinny kapitał opiekuńczy należy posiadać:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL: dla siebie (dla wnioskodawcy), dla dziecka
 • adres e-mail,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

PESEL

We wniosku o Rodzinny kapitał opiekuńczy należy podać polski numer identyfikacyjny PESEL swój (wnioskodawcy), dziecka, na które jest składany wniosek o RKO. Należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy, miasta lub dzielnicy w Polsce i złożyć tam wniosek o PESEL osobiście. Dziecko musi być obecne podczas składania wniosku.

PESEL ma oznaczenie, dotyczące przybycia z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Rachunek bankowy

ZUS wypłaca RKO wyłącznie na rachunek bankowy w Polsce.

Elektroniczny wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy

Wniosek do ZUS o Rodzinny kapitał opiekuńczy można złożyć za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS..

Profil można założyć:

 • samodzielnie przez internet
 • z pomocą pracownika ZUS:
 • w każdej placówce ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS.

Załączniki do wniosku o Rodzinny kapitał opiekuńczy

Nie trzeba załączać do wniosku żadnych dokumentów, jeśli spełnione są dwa warunki:

 • dziecko, na które beneficjent występuje o RKO ma nadany PESEL,
 • beneficjent jest rodzicem dziecka, które wskazał jako starsze dziecko w rodzinie i ma ono nadany PESEL i ma mniej niż 18 lat.

Do wniosku o Rodzinny kapitał opiekuńczy należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że beneficjent jest rodzicem starszego dziecka w rodzinie (może to być akt urodzenia dziecka albo zaświadczenie z placówki konsularnej Ukrainy) - jeśli dziecko nie ma nadanego numeru PESEL lub ma więcej niż 18 lat,
 • akt urodzenia starszego dziecka i akt małżeństwa albo zaświadczenie z placówki konsularnej Ukrainy - jeśli beneficjent nie jest rodzicem starszego dziecka w rodzinie, ale rodzicem starszego dziecka jest małżonek,
 • akt urodzenia starszego dziecka albo zaświadczenie z placówki konsularnej Ukrainy - jeśli beneficjent nie jest rodzicem starszego dziecka w rodzinie, ale rodzicem starszego dziecka jest partner, z którym wychowuje dziecko, na które występuje o RKO.