Przepis, który miał zapobiegać outsourcowaniu pracowników, wciąż budzi wątpliwości płatników i samych zatrudnionych. Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) za pracownika w rozumieniu tej ustawy uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. O tym, co oznacza chociażby „praca na rzecz wykonawcy”, wypowiedziały się już setki składów sądu. Inna wątpliwość dotyczy zastosowania tego przepisu wtedy, gdy pracownik z różnych przyczyn nie wykonuje umowy o pracę, ale nadal wykonuje umowę cywilnoprawną. Może np. zdecydować o przejściu na urlop bezpłatny albo urlop wychowawczy, a jednocześnie o wykonywaniu dodatkowego zlecenia zawartego ze swoim pracodawcą albo podmiotem trzecim, ale przy wykonywaniu umowy na rzecz pracodawcy. Nie jest także wykluczone przebywanie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim z tytułu etatu i wykonywanie dodatkowego zlecenia. Przepisy nie mówią wprost, czy wówczas art. 8 ust. 2a również będzie miał zastosowanie i pracodawca cały czas będzie musiał odprowadzać składki także za umowę cywilnoprawną.
W przypadku gdy umowa o pracę i umowa zlecenia lub inna tego rodzaju jest zawarta z niepowiązanymi ze sobą podmiotami, nie ma wątpliwości, kto ma odprowadzać składki. Następuje zbieg tytułów ubezpieczeniowych. I tak, zgodnie z ogólną zasadą, jeśli podstawa wymiaru składek z etatu jest równa lub wyższa od minimalnego wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne od zlecenia nie muszą być opłacane. Natomiast jeśli pracownik pobiera zasiłek macierzyński i jednocześnie pracuje na zleceniu, składki będą obowiązkowe tylko z tytułu pobierania zasiłku. Te ze zlecenia będą dobrowolne. Inaczej będzie, gdy zlecenie będzie wykonywane podczas urlopu wychowawczego. Budżet państwa finansuje składki za osobę przebywającą na takim urlopie, jeśli nie podejmie ona dodatkowego zatrudniania. Gdy zacznie wykonywać np. umowę zlecenia, automatycznie to zlecenie stanie się dla niej obowiązkowym tytułem ubezpieczeniowym.