Firmy mają prawo zapytać ZUS o zakres i sposób zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek opłacania należności w swojej indywidualnej sprawie. ZUS może wypowiadać się m.in. w kwestii zasad obliczania składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Interpretację wydaje w drodze decyzji w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. Jeżeli nie zmieści się w tym terminie, to stanowisko w nim przedstawione jest uznawane za prawidłowe. Przedsiębiorca, który nie zgadza się z podejściem organu, może odwołać się od niego do sądu. Ma na to miesiąc od dnia doręczenia decyzji. W związku z dużymi zmianami, które wprowadził Polski Ład (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), dotyczącymi m.in. zasad obliczania i pobierania składki zdrowotnej, do ZUS zaczynają trafiać liczne wnioski o wykładnię nowych przepisów.
Jedna ze spraw, którą zajmował się niedawno organ rentowy, dotyczyła przedsiębiorcy, który wypłaca dwóm członkom zarządu oprócz comiesięcznego wynagrodzenia również premię uzależnioną od wyniku finansowego. Za dany rok kalendarzowy jest ona przelewana w kolejnym roku. Polski Ład skomplikował jednak rozliczenia. Zgodnie ze znowelizowanym art. 66 ust. 1 pkt 35 a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (są to m.in. członkowie zarządu i prokurenci). Dlatego przedsiębiorca wystąpił do ZUS z wnioskiem o interpretację, chciał bowiem wiedzieć, czy jako płatnik ma obowiązek pobrać składkę zdrowotną od premii przysługującej dwóm członkom zarządu za zeszły rok, ale wypłaconej w tym roku.