Wypłacamy naszemu pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne. Ostatnio trafił na kwarantannę jako członek rodziny. Czy za ten okres należy mu wypłacić świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek chorobowy za okres kwarantanny?
W okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez ubezpieczonego przebywanie na kwarantannie nic nie zmienia w kwestii pobieranego świadczenia. Zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.