Uchylenie przepisu dotyczącego niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy oraz rozszerzenie zakresu kontroli dokonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy - to zmiany proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych, którym we wtorek zajmie się rząd.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw znalazł się w porządku obrad wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.

Jak czytamy w opublikowanym w wykazie prac legislacyjnych RM streszczeniu projektu, problem, jaki pojawił się w stosowaniu ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 19 grudnia 2008 r. był związany z realizacją w praktyce warunku ustawowego nabycia prawa do emerytury pomostowej określonego w art. 4 pkt. 7 ustawy o emeryturach pomostowych, tj. niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy. Wymóg prowadził do sytuacji, w których osoby rozwiązywały stosunek pracy i ubiegały się o emeryturę pomostową, po czym okazywało się, że nie spełniają wszystkich kryteriów do uzyskania świadczenia. W związku z tym emerytura pomostowa nie mogła im zostać przyznana, a jednocześnie pozostawały bez zatrudnienia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Jednym z rozwiązań ujętych w projekcie jest więc uchylenie przepisu art. 4 pkt 7 ustawy o emeryturach pomostowych, dotyczącego niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy.

"Propozycja ta nie oznacza jednak, że warunek niepozostawania w stosunku pracy nie będzie miał już żadnego znaczenia dla konstrukcji przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Przeciwnie, aby zachować charakter świadczenia w postaci emerytury pomostowej (które zostało skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika), należało tę przesłankę przekształcić (...) w przesłankę realizacji nabytego już prawa do emerytury pomostowej" - czytamy.

Druga zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu kontroli dokonywanej przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) – w związku ze skargą pracownika złożoną w trybie art. 41 ust 6 ustawy o emeryturach pomostowych o możliwość kontroli wykazu stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W projektowanej ustawie zostało zaproponowane rozszerzenie zadań PIP o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Wejście w życie zaproponowanych zmian spowoduje, że skarga pracownika wnoszona w trybie zmienionego art. 41 ust. 6 ustawy o emeryturach pomostowych, mająca uzasadnione merytorycznie podstawy, odniesie swój zamierzony skutek (poprzez umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) zarówno wtedy, gdy stanowisko, na którym wykonuje on swoją pracę, znajduje się już w wykazie, jak i wówczas, gdy pracodawca nie umieścił tego stanowiska w wykazie.(PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ mir/