Podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce będą zobowiązane do przekazywania miesięcznej informacji na temat wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, a nie tylko tych, na które rodzic zawnioskował o dofinansowanie.

Tak wskazuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w odpowiedzi na pytania związane z dofinansowaniem na obniżenie opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Jest to specjalna forma wsparcia w wysokości 400 zł miesięcznie (z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może być wyższa niż wspomniana opłata) przysługująca na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie, na które rodzic nie może otrzymać rodzinnego kapitału opiekuńczego.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.) podmiot prowadzący żłobek (gmina lub prywatny właściciel) będzie przekazywał miesięczną informację na temat dzieci uczęszczających do placówki oraz ich rodziców za pośrednictwem - odpowiednio: systemu Rejestr Żłobków oraz portalu Emp@tia. Będzie ona składana według stanu za poprzedni miesiąc w terminie pięciu dni roboczych liczonych od pierwszego dnia następnego miesiąca i będzie niezbędna do przyznania dofinansowania przez ZUS.
Co istotne, wprawdzie rodzice będą mogli ubiegać się o wspomnianą dopłatę od 1 kwietnia, ale ze względu na możliwość uzyskania wsparcia z wyrównaniem od stycznia br. informację za ten miesiąc będzie można złożyć od 1 lutego do 31 marca, a za luty od 1 do 31 marca.
W związku z tym wymogiem pojawiły się wątpliwości, czy taka miesięczna informacja powinna obejmować wszystkie dzieci uczęszczające do żłobka, czy tylko te, które mają prawo do dofinansowania na obniżenie opłaty. MRiPS wyjaśnia, że podmiot prowadzący instytucję opieki w informacji o dzieciach uczęszczających do niej w miesiącu, którego ona dotyczy, powinien uwzględnić wszystkie dzieci, ponieważ na każde z nich może wpłynąć do ZUS wniosek o przyznanie dopłaty. Resort dodaje, że organ rentowy będzie udostępniał żłobkowi, klubowi dziecięcemu lub dziennemu opiekunowi informację o przyznaniu lub o odmowie dofinansowania na dziecko na wskazany w rejestrze placówek adres poczty elektronicznej.
Organy prowadzące miejsca opieki nie wiedzą też, czy z uwagi na to, że dopłata nie będzie przekazywana rodzicowi (tak jest w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego), ale im bezpośrednio, powinny mieć założony odrębny rachunek bankowy, na który trafią te pieniądze. Ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, a dofinansowanie będzie wpływać na wskazane konto do 20. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Numer rachunku w przypadku prywatnych właścicieli będzie podawany w miesięcznej informacji. Gmina powinna uzupełnić go w rejestrze żłobków dla każdej prowadzonej przez siebie instytucji opieki.
Kolejną niejasną sprawą jest to, jak rozumieć pojęcie opłaty ponoszonej za pobyt dziecka w placówce. O kwotę przyznanego dofinansowania gmina lub prywatny właściciel będą bowiem musieli obniżyć należność wnoszoną przez rodzica. MRiPS podkreśla, że za opłatę miesięczną uważa się należność uwzględniającą zniżki przyznane przez podmiot prowadzący oraz dotację z budżetu gminy lub środków unijnych. Nie wlicza się do niej opłaty za wyżywienie.