Co do zasady, zgodnie z par. 4 ust. 1 rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1), zakład pracy składa wniosek o wypłacenie subsydiów płacowych w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Jeśli jednak pracodawca nie dopełni formalności w tym czasie, ma prawo wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu.
Jak wyjaśnia PFRON, w związku z epidemią koronawirusa zastosowanie w tym zakresie ma obecnie art. 15zzzzzn2 ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Przepis ten przewiduje, że prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. W tym celu pracodawca powinien złożyć wniosek Wn-D wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego terytorialnie oddziału PFRON albo elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi dofinansowań i refundacji (SODiR) oraz wniosek o przywrócenie terminu według wzoru, który jest umieszczony na stronie internetowej PFRON – bezpośrednio do biura funduszu w Warszawie lub przez SODiR. Co ważne, musi w nim wskazać, z jakich powodów nie dotrzymał terminu na ubieganie się o dofinansowanie za dany miesiąc oraz uprawdopodobnić, że nastąpiło to bez jego winy. Jednocześnie PFRON informuje, że w związku z tym, iż wiele ograniczeń, w tym tych utrudniających dostęp do urzędów pocztowych, zostało zniesionych, pracodawców nie obowiązują już zasady regulujące występowanie o przywrócenie terminu zawarte w komunikacie z 24 marca 2020 r.