Takie kwoty przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1296), które wejdzie w życie z początkiem nowego roku. Waloryzacja progów jest przeprowadzana co trzy lata i w tym roku przypadał termin kolejnej. Przy czym do tej pory nowa wysokość kryteriów zaczynała obowiązywać od 1 października roku, w którym ma miejsce weryfikacja. Jednak zgodnie ze zmienionym w tym roku brzmieniem art. 11 ust. 8a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) nowe kryteria są stosowane od 1 stycznia następnego roku. Dlatego to z początkiem 2022 r. próg dochodowy dla osoby samotnej wzrośnie z 701 do 776 zł, a dla rodziny z 528 zł do 600 zł.
– Pod względem organizacyjnym jest to lepsze rozwiązanie, bo akurat z końcem roku tracą moc decyzje przyznające np. zasiłki okresowe i unikamy w ten sposób konieczności ich zmiany w październiku. Inaczej wygląda to z punktu widzenia osób korzystających ze wsparcia, bo muszą czekać o trzy miesiące dłużej na pozytywne efekty podniesienia kryteriów – mówi Agata Bednarz, kierownik działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.