Od 1 stycznia 2022 r. próg dochodowy uprawniający do świadczeń i usług z systemu pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosił 776 zł. W przypadku rodzin będzie to 600 zł w przeliczeniu na jednego członka.

Takie kwoty przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1296), które wejdzie w życie z początkiem nowego roku. Waloryzacja progów jest przeprowadzana co trzy lata i w tym roku przypadał termin kolejnej. Przy czym do tej pory nowa wysokość kryteriów zaczynała obowiązywać od 1 października roku, w którym ma miejsce weryfikacja. Jednak zgodnie ze zmienionym w tym roku brzmieniem art. 11 ust. 8a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) nowe kryteria są stosowane od 1 stycznia następnego roku. Dlatego to z początkiem 2022 r. próg dochodowy dla osoby samotnej wzrośnie z 701 do 776 zł, a dla rodziny z 528 zł do 600 zł.
– Pod względem organizacyjnym jest to lepsze rozwiązanie, bo akurat z końcem roku tracą moc decyzje przyznające np. zasiłki okresowe i unikamy w ten sposób konieczności ich zmiany w październiku. Inaczej wygląda to z punktu widzenia osób korzystających ze wsparcia, bo muszą czekać o trzy miesiące dłużej na pozytywne efekty podniesienia kryteriów – mówi Agata Bednarz, kierownik działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Ponadto w związku z tym, że wysokość niektórych świadczeń została powiązana z tym, ile wynoszą progi, to również w ich przypadku dojdzie do zmian. Dotyczy to przede wszystkim zasiłku stałego, który jest podstawowym świadczeniem przysługującym osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub stanu zdrowia. Co do zasady wysokość tego zasiłku rośnie o 50 proc. sumy kwot, o którą wzrastają kryteria dochodowe. W efekcie od 1 stycznia 2022 r. będzie on wynosił 719 zł zamiast 645 zł miesięcznie.
– Zasiłki stałe pobiera u nas ponad 1,4 tys. osób, więc tyle postępowań będziemy wkrótce wszczynać, aby uwzględnić nową kwotę tego świadczenia – wskazuje Agata Bednarz.
Dzięki zweryfikowanym progom wzrośnie też zasiłek okresowy, bo jest on ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej lub rodziny. Z kolei specjalny zasiłek celowy może zostać przyznany w kwocie nieprzekraczającej wysokości progu dochodowego dla osoby lub rodziny.
Ponadto wejście w życie zweryfikowanych kryteriów przełoży się na zmianę wysokości tych, które obowiązują w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu”, przewidującym udzielanie pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup żywności lub świadczenia rzeczowego. Obowiązujący w tym programie próg dochodowy stanowi bowiem 150 proc. tego z pomocy społecznej. W efekcie od nowego roku będzie on wynosić 1162 dla osoby samotnej oraz 900 zł dla rodziny. Podobne rozwiązanie funkcjonuje również przy kwalifikowaniu do wsparcia z programu „Pomoc żywnościowa”, który jest finansowany ze środków UE, tyle że w nim w prawo do paczek z produktami spożywczymi przysługuje osobom samotnym i rodzinom, których dochód nie przekracza 220 proc. kryterium z pomocy społecznej (od przyszłego miesiąca będzie to odpowiednio 1707,20 zł oraz 1320 zł).
Wreszcie nowa wysokość kryteriów wpłynie na wysokość dotacji z budżetu państwa, jaka trafia do samorządów prowadzących środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na jednego uczestnika zajęć otrzymują one kwotę wynoszącą 250 proc. kryterium dochodowego dla osoby samotnej. W konsekwencji dotacja wzrośnie z 1752,50 zł do 1940 zł miesięcznie.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.