Reklama
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony jako świadczenie szczególne ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). W czasie epidemii miał on umożliwić rodzicom sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi. Co istotne, nie wliczał się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych. W ostatnich miesiącach jego wypłata została jednak zawieszona.
Duży wzrost zakażeń koronawirusem wymusił wprowadzenie przez rząd kolejnych obostrzeń, w tym m.in. przejście od przyszłego tygodnia wszystkich (co do zasady) uczniów na nauczanie zdalne. Bez zmian pracują jedynie przedszkola, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki oświatowo-wychowawcze.
Rodzice dzieci do lat ośmiu zaczęli się zastanawiać, czy w przypadku przejścia na naukę zdalną placówki, do której uczęszcza ich pociecha, będzie przysługiwał im zasiłek opiekuńczy i na jakich zasadach – to znaczy czy będą musieli skorzystać z przepisów ogólnych (art. 32 ust. 1 pkt 1a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133), czy może szykowane są inne rozwiązania. Rząd rozwiał te wątpliwości, zapowiadając ponowne wprowadzenie dodatkowego świadczenia od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Założenia do projektu rozporządzenia regulującego tę kwestię zostały właśnie opublikowane w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów. ©℗
80 proc. podstawy wymiaru wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy
9 stycznia 2022 r. okres, do którego będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy