Tak wynika z ogłoszonego przez Marlenę Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2022 r. Jest on publikowany na podstawie art. 11 ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem minister rodziny opracowuje plan, który wskazuje resortowe oraz rządowe programy służące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które będą realizowane w następnym roku. I tak plan na 2022 r. liczy siedem pozycji. Są wśród nich dwa programy dotyczące opieki wytchnieniowej – jeden adresowany do samorządów, a drugi do organizacji pozarządowych, oraz dwa programy mające na celu finansowanie usług asystenta dla osoby niepełnosprawnej (dla gmin i powiatów oraz odrębny dla trzeciego sektora).
Piąty program również jest znany z poprzednich lat, bo jest on związany z tworzeniem centrów opiekuńczo-mieszkalnych. O pieniądze w jego ramach mogą starać się wyłącznie samorządy, a centra są placówkami dla dorosłych osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które zapewniają im pobyt, opiekę oraz specjalistyczne usługi dostosowane do ich potrzeb. Nowością w planie na 2022 r. jest program „Rodzinne ośrodki wsparcia”. Mają to być miejsca, gdzie będzie udzielana wszechstronna i profesjonalna pomoc w różnych obszarach życia, zarówno samej osobie niepełnosprawnej, jak i pozostałym członkom jej rodziny. Z informacji, która znalazła się w planie, wynika też, że o wsparcie z tego programu będą mogły ubiegać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.