Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062; dalej: u.z.d.) jest ważnym krokiem w stronę realnego egzekwowania praw zawartych w ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169). Ma służyć temu, żeby obywatele doświadczający różnego rodzaju barier w codziennym funkcjonowaniu (osoby z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchową, seniorzy etc.) mogli korzystać z usług publicznych w możliwie pełnym zakresie, podobnie jak inni członkowie społeczeństwa.
Co do zasady ustawa nakłada obowiązki jedynie na podmioty publiczne, które muszą spełniać wiele minimalnych wymogów określonych w art. 6 u.z.d., związanych m.in. z dostępnością: