Uchwalona przez Sejm pod koniec czerwca nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych poprzez ustalanie emerytury w taki sposób jak w maju, jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Do tej pory przez brak waloryzacji kwartalnej świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu były niższe.

W piątek Senat przyjął jedenaście poprawek do tej nowelizacji. Jedna ze zmian wprowadza możliwość korzystnego przeliczenia emerytur według nowych zasad osobom, które nabyły prawo do tego świadczenia w czerwcu w latach 2009-2019. Kolejna z przyjętych poprawek zakłada, że osoby te miałyby wypłacone wyrównanie z powodu otrzymywania niższych w poprzednich latach emerytur i rent.

Za nowelizacją wraz z poprawkami opowiedziało się 97 senatorów, jedna osoba była przeciwna.

Reklama

Uchwalona przez Sejm regulacja przewiduje możliwość ubiegania się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, gdy niezdolność ta powstała w okresach pobierania świadczeń opiekuńczych, za które nie było obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Obecnie możliwość ubiegania się o rentę jest ściśle związana z koniecznością opłacania składek, ewentualnie 18 miesięcy od ustania tego okresu.

Zmiany przewidują też nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży.

Nie zmieni się za to długość okresu zasiłkowego przysługującego w okresie ubezpieczenia – wynosi on nadal co do zasady 182 dni (270 w razie niezdolności zaistniałej w okresie ciąży i w przypadku gruźlicy). Skróceniu ulegnie okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia – przyjęto, że nie będzie on dłuższy niż 91 dni (obecnie z takiego zasiłku można korzystać przez 180 dni).

Nowelizacja ma także wprowadzić obowiązek założenia od 1 stycznia 2023 r. Platformy Usług Elektronicznych przez wszystkich płatników składek.

Wprowadzona ma być możliwość umorzenia, odroczenia lub udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przez ZUS.

Na mocy nowych przepisów ZUS uzyskałby dostęp do elektronicznego centralnego rejestru dotyczącego zezwoleń na pracę cudzoziemców.