Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Spółka posiada status płatnika składek. Do obowiązków płatnika należy m.in. terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia. Ustawodawca przewidział mechanizm, który przewiduje odpowiedzialność wspólników spółki jawnej, w przypadku gdy spółka nie dopełnia wszystkich powinności. W tym zakresie ZUS ma możliwość stosowania określonych przepisów ordynacji podatkowej. Na szczególną zaś uwagę zasługuje art. 115 ordynacji podatkowej, gdzie m.in. postanowiono, że wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Zasadę tę stosuje się również do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem, oraz inne zaległości wymienione w ordynacji powstałe w czasie, gdy był on wspólnikiem. Za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po rozwiązaniu spółki, za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał po rozwiązaniu spółki, oraz za zaległości wymienione w art. 52 oraz 52a ordynacji podatkowej, powstałe po rozwiązaniu spółki, odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki. Zasady te stosuje się do odpowiedzialności składkowej.
Wszyscy odpowiadają za wszystko