Istnienie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych w momencie składania wniosku o postojowe nie pozbawia prawa do tego świadczenia, jeżeli taki tytuł nie istniał w okresie, którego dotyczy podanie – uznał Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Sprawa dotyczy kobiety, która na początku czerwca 2020 r. zarejestrowała się jako bezrobotna z prawem do zasiłku. Do maja 2020 r. była zatrudniona na umowie zlecenia. W połowie czerwca złożyła w ZUS wniosek o postojowe za maj, ale organ rentowy jej odmówił. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że na dzień złożenia wniosku posiadała inny (niż umowa zlecenia) tytuł do ubezpieczeń społecznych. Kobieta złożyła odwołanie od decyzji ZUS, ale był on nieugięty i sprawa trafiła do sądu.
Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał odwołującej prawo do świadczenia.
Spór w niniejszej sprawie dotyczył interpretacji art. 15zq ust. 5 pkt 3 tarczy antykryzysowej (ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 374), zgodnie z którym postojowe przysługuje osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, jeżeli nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. W ocenie SO intencją prawodawcy było wykluczenie z kręgu beneficjentów takich osób, które podlegałyby ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu w miesiącu, za który chciałyby pobierać świadczenie. Dlatego uznał, że ocena spełnienia warunków powinna następować nie na dzień składania wniosku, lecz w odniesieniu do okresu, za który wnioskodawczyni miała mieć wypłacane postojowe (w niniejszej sprawie za maj). W konsekwencji przyznał kobiecie prawo do tego świadczenia za ten miesiąc.
Apelację od powyższego wyroku złożył organ rentowy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał ją jednak za niezasadną. Uznał, że istnienie innego tytułu do ubezpieczeń w momencie składania wniosku nie pozbawia odwołującej prawa do postojowego, jeżeli takiego tytułu nie było w okresie, którego dotyczy podanie.
W uzasadnieniu podkreślił, iż sprzeczne z zasadami logicznego rozumowania jest stanowisko, zgodnie z którym osoba spełniająca wszelkie przesłanki do przyznania prawa do świadczenia miałaby zwlekać z zarejestrowaniem się jako bezrobotna aż do momentu wydania decyzji w sprawie postojowego przez organ rentowy. Zdaniem sądu dążenie wnioskodawczyni do jak najszybszego uzyskania środków do życia, w tym zasiłku dla bezrobotnych, w sytuacji braku pracy spowodowanego pandemią nie powinno prowadzić do pogorszenia jej sytuacji prawnej.
Białostocki SA zwrócił uwagę, że ustawodawca nie formułuje ograniczeń co do możliwości objęcia ubezpieczeniem społecznym wnioskodawcy po okresie, w którym wystąpił przestój.
Zwrócił też uwagę na art. 15zs, który określa warunki, jakim powinien odpowiadać wniosek o postojowe. Jednym z nich jest wykazanie w miesiącu, za który jest on składany, przychodu nie wyższego niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS. Dlatego zdaniem SA oczywiste jest, że podanie o świadczenie za maj może być złożone najwcześniej w czerwcu. W konsekwencji przyznał rację wnioskodawczyni.

orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 15 kwietnia 2021 r., sygn. akt III AUa 47/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia