Sąd przyjrzał się sprawie naboru do samorządowego przedszkola integracyjnego. Z wniosku rodziców o przyjęcie ich dwojga dzieci wynikało, że miejsce zamieszkania rodziny to wieś w gminie ościennej. Wskazano, że jedno z dzieci jest niepełnosprawne, na potwierdzenie czego dołączono orzeczenia o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego.
Komisja rekrutacyjna odmówiła przyjęcia dzieci, jako powód podając art. 131 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.; dalej: u.p.o.), czyli brak spełnienia podstawowego kryterium koniecznego do wzięcia udziału w pierwszym etapie rekrutacji, jakim jest miejsce zamieszkania na terenie gminy.