Warunki nabywania prawa do emerytury pomostowej określa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.). Komu przysługuje takie świadczenie?

Emerytury pomostowe mogą otrzymywać osoby, które wykonywały prace w "szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze". Załącznik nr 1 ustawy określa o jakich zawodach mowa. Chodzi przede wszystkim o prace pod ziemią, na i wodzie i pod wodą, w powietrzu, w warunkach zmiennego mikroklimatu oraz o bardzo ciężkie prace fizyczne (np. np. prace rybaków morskich, prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy).

"Pracownikami wykonującymi prace o szczególnym charakterze są pracownicy, którzy w pełnym wymiarze czasu pracy są zatrudnieni przy pracach o szczególnym charakterze wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy" - czytamy w oświadczeniu ZUS.

Mowa tam o zawodach wymagających szczególnej odpowiedzialności i szczególnej sprawności, w których spełnianie swoich obowiązków, bez narażania bezpieczeństwa innych osób "zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia tej sprawności". Chodzi tu np. o zawód maszynisty, operatora żurawia wieżowego itp.

Jak informuje ZUS, z możliwości przejścia na emeryturę pomostową na ogólnych zasadach może skorzystać pracownik, który spełnia łącznie następujące warunki: