Obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynika wprost z art. 84 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Zgodnie z nim osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Jeżeli pobierający np. zasiłek zawiadomił ZUS o okolicznościach powodujących ustanie do niego prawa albo wstrzymanie jego wypłaty, a mimo to zasiłek był nadal wypłacany, to odsetki nie są w ogóle naliczane (art. 84 ust. 11).
Konieczne wezwanie