Czy uczestnik pracowniczego planu kapitałowego może sprawdzić stan swoich oszczędności zgromadzonych na jego rachunku? Czy instytucja finansowa informuje go o tym?

Tak. Po przystąpieniu do pracowniczego planu kapitałowego (PPK) dla każdego uczestnika otwierany jest prywatny rachunek, do którego ma on bieżący dostęp. Uczestnik programu może sprawdzić nie tylko aktualną wartość środków zgromadzonych na tym rachunku, lecz także historię transakcji związanych z uczestnictwem w PPK. Ponadto instytucja finansowa jest zobowiązana do przekazywania uczestnikom rocznej informacji m.in. o wysokości środków zgromadzonych na ich rachunkach.
Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wybrana instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi programu informację o jej zawarciu. Zawiera ona m.in. dane instytucji finansowej i podmiotu zatrudniającego, określenie wysokości wpłat do PPK, a także informacje o możliwości złożenia przez uczestnika programu dyspozycji dotyczących pieniędzy zgromadzonych na rachunku PPK i trybie składania tych dyspozycji. Powinna zawierać także wskazówki, jak uzyskać dostęp do rachunku PPK, w tym identyfikator do logowania.
Dostęp do rachunku PPK wiąże się dla uczestnika nie tylko z możliwością monitorowania stanu oszczędności, lecz także składania zleceń i podglądu historii transakcji. Po zalogowaniu można sprawdzić wysokość wpłat – z podziałem na wpłaty podstawowe i dodatkowe – oraz źródło ich finansowania, złożyć dyspozycję zwrotu lub wypłaty środków zgromadzonych na rachunku, podzielić pieniądze między funduszami (konwersja, zamiana) lub przekserować przyszłe wpłaty do innego funduszu (zmiana alokacji wpłat).
Jeśli pracownik ma kilka rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych, do każdego z nich loguje się oddzielnie.
Wybrana instytucja finansowa w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku przekazuje uczestnikowi PPK roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych transakcjach zrealizowanych na rachunku uczestnika w poprzednim roku kalendarzowym.
Od początku przyszłego roku na oficjalnym portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych (www.mojeppk.pl) pojawi się nowa funkcjonalność, dzięki której uczestnicy programu będą mogli sprawdzić wartość pieniędzy zgromadzonych na wszystkich utworzonych dla nich rachunkach PPK. Będzie to ułatwienie dla oszczędzających, którzy w jednym miejscu będą mogli sprawdzić, jaki kapitał uzbierali w PPK.©℗
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr. tel. 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html