Wątpliwości powstały w związku z rozporządzeniem z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. poz. 655). Na mocy tego aktu wypłata świadczenia została przedłużona do 25 kwietnia. Rząd jednak zdecydował, że od 19 kwietnia żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego zostaną otwarte.
W związku z tym pojawiły się pytania, co zrobić w sytuacji, gdy rodzic złożył już oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (które stanowi wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy) za okres od 12 do 25 kwietnia 2021 r.
ZUS wyjaśnia, że na tej podstawie opiekunowi przysługuje prawo do świadczenia bez konieczności składania nowego oświadczenia lub korygowania starego, ale tylko do 18 kwietnia.
– Sytuacja zmienia się od 19 kwietnia. Gdy po tej dacie dojdzie do zamknięcia danej placówki lub ograniczenia jej funkcjonowania w związku z COVID-19, rodzic w celu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego musi złożyć nowe oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Na tej podstawie przysługuje mu prawo do zasiłku, ale nie dłużej niż do 25 kwietnia 2021 r. – wskazuje Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.
Powyższe zasady dotyczą wyłącznie wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy złożonych przez rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobków i przedszkoli. W pozostałych przypadkach – tj. sprawowania opieki nad dzieckiem do lat ośmiu lub dzieckiem niepełnosprawnym (uczęszczającym do szkoły) lub osobą dorosłą niepełnosprawną, ze względu na dalsze zamknięcie tych placówek (lub ich ograniczone funkcjonowanie) – rodzice i opiekunowie nadal mogą korzystać z prawa do tego świadczenia na podstawie wcześniej złożonych oświadczeń.
Organ rentowy podkreśla, że w związku z otwarciem placówek nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli placówka funkcjonuje, a rodzice podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.
Wyjątek od tej zasady ZUS przewidział tylko dla opiekunów, których dzieciom żłobki i przedszkola miały obowiązek zapewnić opiekę mimo zamknięcia dla pozostałych podopiecznych. Pisaliśmy o tym w DGP z 31 marca 2021 r. nr 62 „Można posłać dziecko do placówki i wybrać zasiłek”.
Przypomnijmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony jako świadczenie szczególne ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). W czasie epidemii ma umożliwić on rodzicom dzieci do lat ośmiu oraz tym opiekującym się starszymi pociechami z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności sprawowanie osobistej opieki nad nimi i z krótkimi przerwami jest wypłacany do dzisiaj. Co istotne, nie wlicza się on do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych. ©℗