Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który rozpatrywał skargę dotyczącą 500+.
Wójt gminy wydał decyzję odmawiającą przyznania tego świadczenia ojcu dziecka. W uzasadnieniu powołał się na dokumentację sprawy, z której wynikało, że zarówno ojciec, jak i matka mieszkają z dzieckiem pod tym samym adresem, co oznacza, że równocześnie sprawują nad nim opiekę. Co więcej, wniosek o 500+ został już wcześniej złożony przez matkę i zastosowanie ma tutaj art. 22 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407). Zgodnie z tym przepisem, gdy opieka nad dzieckiem jest sprawowana równocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.