ZUS przejmie od samorządów obsługę rządowego programu „Dobry start”. Wnioski o jego przyznanie będzie można składać tylko przez internet, a 300+ będzie wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Takie zmiany mają się znaleźć się w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Ten uruchomiony w 2018 r. program przewiduje wypłacanie co roku wynoszącego 300 zł świadczenia na pokrycie kosztów wyprawki szkolnej dla każdego ucznia. Przy czym do tej pory za przyjmowanie wniosków oraz przyznawanie wsparcia – tak jak w przypadku innych świadczeń dla rodzin – odpowiadały gminy oraz powiaty (w stosunku do dzieci przebywających w pieczy zastępczej). Teraz ma się to zmienić, bo to zadanie zostanie przeniesione do ZUS.
Kolejna istotna z punktu rodziców zmiana dotyczy formy wniosków. Dotychczas można je było składać elektronicznie od 1 lipca, a od 1 sierpnia w formie papierowej – osobiście lub pocztą. W nowym rozporządzeniu ma się natomiast znaleźć przepis, który będzie przewidywał możliwość wnioskowania o 300+ tylko przez internet. Z tą zmianą wiąże się zresztą projekt nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), który jest już w Sejmie i zakłada zmianę treści upoważnienia do wydawania przez rząd rozporządzeń w sprawie programów na rzecz rodzin, w taki sposób, aby można było wprowadzać w nich składanie wniosków wyłącznie online. Dodatkowo ograniczona zostanie forma wypłacania świadczenia. W poprzednich latach rodzic mógł otrzymać gotówkę do ręki lub przelew na rachunek bankowy. Tymczasem jak wynika z informacji podanych w wykazie prac legislacyjnych zachowana zostanie wyłącznie ta druga forma otrzymywania świadczenia.
Zmiany mają zoptymalizować proces przyznawania świadczenia 300+ i zmniejszyć koszty jego obsługi. Obecnie samorządom przysługuje 10 zł dotacji za jedno dziecko, na które ustalane jest prawo do świadczenia, a od początku funkcjonowania programu „Dobry start” budżet państwa wydał na jego obsługę blisko 131 mln zł. Natomiast w nowym rozporządzeniu koszty obsługi zostaną określone na poziomie 0,1 proc. kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. W efekcie w latach 2021–2031 budżet wyda na ten cel ok. 15 mln zł. ©℗