Jak stanowi art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: u.p.a.p.p.), przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory m.in. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), wzornictwa przemysłowego lub muzyczne i słowno-muzyczne.
Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia. Nie są objęte ochroną natomiast odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.