Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów. To właśnie w tym akcie prawnym, a konkretnie w art. 187a znajduje się podstawa prawna do wydania rozporządzenia w sprawie ustanawiania różnego typu programów wsparcia rodzin. Na podstawie tego przepisu wdrożony został program „Dobry start”, czyli 300 zł dla każdego ucznia na wyprawkę szkolną.
Zgodnie ze zmienioną treścią art. 187a rząd, wydając rozporządzenie, będzie mógł zdecydować, że składanie wniosków wraz z załącznikami będzie możliwe tylko w formie elektronicznej. Analogicznie również doręczanie decyzji, informacji, postanowień i innych pism dotyczących przyznawania świadczenia będzie się odbywać wyłącznie online. Dodatkowo, jeśli rząd wybierze takie rozwiązanie, to organ realizujący świadczenia z programu będzie miał obowiązek zapewnić – w swojej siedzibie lub innej jednostce organizacyjnej – dostęp do środków technicznych pozwalających na złożenie wniosku i odebranie korespondencji w tej formie. Będzie też zobligowany do udzielenia pomocy przy składaniu dokumentów. Dzięki temu żadna osoba, która jest uprawniona do świadczeń, nie zostanie pozbawiona możliwości ubiegania się o ich otrzymanie.
Ze statystyk wynika, że Polacy coraz chętniej i częściej korzystają z elektronicznej drogi wnioskowania o świadczenia. Widać to na przykładzie programu „Dobry start”: w 2020 r. rodzice złożyli 3,2 mln wniosków o świadczenie na wyprawkę szkolną, z czego prawie 2,3 mln wpłynęło do gmin przez internet. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd