W opisywanej sytuacji zastosowanie będzie miała ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społecznych. Wynika z nich, że należności z tytułu składek ZUS mogą być umorzone w całości lub w części przez ZUS tylko w przypadku ich całkowitej nieściągalności. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak odstąpienie od tej zasady. Paragraf 3 rozporządzenia daje bowiem ZUS prawo do umorzenia należności, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności w przypadku:
W ocenie możliwości umorzenia zadłużenia po zmarłym małżonku kluczowe będą okoliczności faktyczne. Z nich zaś wynika, że żona spadek przyjęła, a majątek obejmuje nie tylko długi, ale i składniki materialne, o czym wiedziała. Takie okoliczności nie będą sprzyjały wnioskodawczyni przy rozpatrywaniu jej wniosku o umorzenie należności. Nawet jeśli wykaże, że spłata zadłużenia wpłynęłaby na zaspokojenie jej potrzeb życiowych, ZUS nie ma obowiązku zadłużenia umorzyć.