Zmiany dla ubezpieczonych i emerytów, a konkretnie dotyczące prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, korzystniejsze rozwiązania dla czerwcowych emerytów oraz przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia - chce wprowadzić rząd.

Zmiany dla ubezpieczonych i emerytów

Takie regulacje mają znaleźć się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, którego założenia zostały niedawno opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Wskazano, że ma on na celu m.in. uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych i jego racjonalizację, w tym ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ma też wprowadzić jednolite rozwiązania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnić funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej, oraz rozliczeń z płatnikami składek.

Brzmi enigmatycznie, więc zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, co dokładnie mają regulować nowe przepisy.

Otrzymaliśmy odpowiedź, że chodzi o kilka kwestii.

Co znajdzie się w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?

Po pierwsze, w projekcie ma zostać uregulowany korzystniejszy sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które wystąpią o emeryturę w czerwcu.

Do tej pory wysokość świadczenia była zróżnicowana w zależności od miesiąca, w którym składany był wniosek. Wynika to ze sposobu przeprowadzenia waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego będących podstawą obliczenia emerytury przez ZUS. W konsekwencji osoba składająca wniosek o emeryturę w czerwcu dostawała do tej pory niższe świadczenie niż ci, którzy wniosek złożyli w pozostałych miesiącach.

Po drugie, jak wynika z informacji przesłanej przez resort rodziny planowane jest także zwiększenie zakresu ochrony rentowej osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy w okresie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, bądź po ustaniu prawa do tych świadczeń.

Trzecia grupa zmian ma natomiast ujednolicić zasady przeliczania świadczeń w starym i nowym systemie. Chodzi o równe traktowanie w tym zakresie obu grup pracujących emerytów i nie stawiając żadnej z nich w sytuacji uprzywilejowanej, jak to ma miejsce obecnie.

W projekcie mają znaleźć się też zmiany dotyczące prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Ma zostać skrócony okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia do 91 dni. Przy czym zmiana ma nie dotyczyć niezdolności do pracy z powodu choroby która: przypada w czasie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Projekt ma przyznawać też prawo do zasiłku macierzyńskiego osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych (śmierć pracodawcy) utraciły prawo do ubezpieczenia chorobowego i urodziły dziecko po ustaniu tego ubezpieczenia.

Etap legislacyjny: projekt w wykazie prac legislacyjnych rządu