Jak przypomniało w środę na swojej stronie Ministerstwo Kultury dodatkowe świadczenie postojowe z Tarczy Antykryzysowej 6.0 za miesiąc listopad może być przyznane jednorazowo dla określonych kodów PKD. "W tym: 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów; 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; 74.20.Z - działalność fotograficzna; 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych; 91.02.Z - działalność muzeów" - podało MKiDN.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenie o spadku przychodów. Wniosek można złożyć od 30 grudnia br.

Resort zwraca uwagę, że dodatkowe postojowe dla samozatrudnionych dotyczy tylko określonych w Tarczy 6.0 kodów PKD m.in. 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych oraz 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. Warunkiem uzyskania dodatkowego postojowego jest wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego - uzyskanie co najmniej jednego świadczenia.

Reklama

Dodatkowe postojowe może być jednorazowo wypłacone również osobom zatrudnionym na umowie zlecenie, agencyjnej lub umowy o świadczenie usług. Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje z tytułu: działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej. Dotyczy także: działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki oraz działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych. Przysługuje też usługom w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usługom w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Jak również usługom świadczonym na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług albo umowę o dzieło. Wniosek (RSP-CD6) można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Wniosek można złożyć od 15 stycznia 2021 r.

"Od dziś przedsiębiorstwa z wybranych branż mogą ubiegać się o zwolnienie (w przypadku opłacenia – o zwrot) składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od lipca do września oraz za listopad 2020 roku" - dodał resort.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż: do dnia 15 stycznia 2021 r. – w przypadku składek za okres lipiec-wrzesień 2020 oraz do dnia 31 stycznia 2021 r. – w przypadku składek należnych za listopad 2020.