Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu, jeżeli uprawniona osoba do niej osoba osiągnęła przychód przekraczający pewien pułap.

Prawo do renty socjalnej ZUS zawiesza za miesiąc, w którym przychody osoby uprawnionej do świadczenia przekroczyły łącznie 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W II kwartale 2014 roku wynosi ono 2 676,40 zł.

Prawo do renty socjalnej ulega więc zawieszeniu w przypadku, gdy dana osoba osiągnęła przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, to znaczy z tytułu:

 • pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy;
Reklama
 • pracy nakładczej;
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów;
 • wykonywania pracy w ramach umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy;
 • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli taką umowę uprawniony do renty zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub zawarł ją z innym podmiotem, ale wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
 • wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
 • odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania (o ile przysługuje renta w wysokości 50 proc. renty socjalnej);
 • pobierania stypendium sportowego.

Ponadto rentę można zawiesić, gdy dochody zostały osiągnięte z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia oraz gdy pochodzą z honorariów z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Od przychodów tych nie jest wprawdzie odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jednak podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Za przychód, który powoduje zawieszenie renty socjalnej, uznaje się także kwoty pobranych zasiłków:

 • chorobowego;
 • macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
 • zasiłku wyrównawczego i dodatki wyrównawcze.

Także dochód zaliczony do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych może zadecydować o zawieszeniu renty.

Renta może wreszcie ulec zawieszeniu, jeżeli osoba ja pobierająca osiąga dochód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Osoba pobierająca świadczenie lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny lub kurator) muszą niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu, który może wpłynąć na zawieszenie prawa do renty.