Pan Stanisław urodził się w 1947 r. Przepracował ponad 40 lat, w tym ponad 15 w szczególnych warunkach. W 2006 r. został zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Później był zarejestrowany w urzędzie pracy i przez pół roku pobierał zasiłek dla bezrobotnych, a następnie do osiągnięcia 60 lat otrzymywał świadczenie przedemerytalne z ZUS.
– Po ukończeniu 60 lat uzyskałem wcześniejszą emeryturę, ale pobierając ją, nie pracowałem ani jednego dnia – pisze czytelnik. – Czy w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 16/12) moja emerytura będzie liczona na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego?
Wyrok TK nie ma zastosowania do sprawy przedstawionej przez pana Stanisława, gdyż dotyczy osób, które uzyskały prawo do emerytury bez względu na wiek na podstawie uchylonego od 1999 r. rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy, a następnie wystąpiły – po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego – o emeryturę z tego tytułu.
Czytelnik miał ustalone prawo do świadczenia przedemerytalnego na nowych zasadach (obowiązują od 1 sierpnia 2004 r.), a więc od kwoty ryczałtowej. Przy przejściu na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat podstawa jej wymiaru była ustalana od kwoty bazowej obowiązującej w dniu uzyskania prawa do świadczenia. Ponieważ po uzyskaniu wcześniejszej emerytury pan Stanisław nie przepracował ani jednego dnia – emerytura z tytułu ukończenia 65. roku życia obliczana jest na ogólnych zasadach, czyli z uwzględnieniem tej samej kwoty bazowej, która była przyjęta do obliczenia wysokości wcześniejszej. W tym przypadku jej zamiana na powszechną pozostaje bez wpływu na wysokość świadczenia. Nie zmieniły się bowiem ani podstawa wymiaru świadczenia, ani wymiar okresów. Gdyby pan Stanisław pracował, miałby prawo do obliczenia emerytury z zastosowaniem kwoty bazowej obowiązującej w dniu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
Podstawa prawna
Art. 21, art. 53 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).