Tylko do końca tego roku mundurowi mogą zwiększyć swoje świadczenie o rentę. W 2014 r. przepisy te mogą się zmienić, co oznacza, że nie zostało zbyt wiele czasu na skorzystanie z preferencyjnych rozwiązań.

Czy policjant ranny na służbie dostanie wyższą emeryturę

Funkcjonariusz został postrzelony w czasie pościgu. Ze względu na to, że poszkodowany miał na swoim koncie 15 lat służby, wysokość jego emerytury mogła wynieść tylko 40 proc. ostatniego uposażania. Czy w takiej sytuacji możliwe jest zwiększenie wysokości świadczenia o rentę?
Osoby będące w takiej sytuacji mają prawo do podwyższenia wysokości emerytury o 15 proc. podstawy wymiaru. Muszą jednak udowodnić, że ich inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą. W takim przypadku kwota świadczenia łącznie ze zwiększeniem o rentę nie może przekroczyć 80 proc. podstawy wymiaru.
Podstawa prawna
Art. 15 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.).

Czy stan zdrowia mundurowego ma wpływ na wypłatę

Policjant uległ wypadkowi w czasie pościgu za złodziejem samochodów. Obecnie jego stan zdrowia pogarsza się z tygodnia na tydzień. Istnieje ryzyko, że funkcjonariusz nie będzie mógł wrócić do pracy. Czy stan zdrowia takiej osoby podlega ocenie?
Prawo do oceny naruszenia sprawności organizmu funkcjonariusza, który uległ wypadkowi w czasie wykonywania zadań służbowych, ma wyłącznie komisja lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do jej obowiązków należy sprawdzenie, czy faktycznie u osoby ubiegającej się o takie świadczenie nastąpiła całkowita niezdolność do służby wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. Do obowiązków komisji lekarskiej należy także ustalenie, czy rozpoznane schorzenie spowoduje upośledzenie organizmu na okres przekraczający 12 miesięcy. Orzekając o całkowitej niezdolności do pracy, komisja lekarska ocenia, czy funkcjonariusz jest niezdolny do wykonywania jakiegokolwiek zatrudnienia, z wyjątkiem tego w warunkach specjalnie stworzonych lub na wyjątkowo przygotowanych stanowiskach pracy. Decydując o częściowej niezdolności do wykonywania obowiązków, komisja lekarska sprawdza także, czy funkcjonariusz może świadczyć w zmniejszonym zakresie.
Podstawa prawna
Par. 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania (Dz.U. nr 8, poz. 41 z późn. zm.).

Czy inwalida może pracować w cywilnych firmach

Funkcjonariusz, który ma już uprawnienia emerytalne, został zwolniony ze służby, ponieważ komisja lekarska uznała go za inwalidę III grupy. Czy taka osoba może być jednocześnie zdolna do innej pracy?
Funkcjonariusz zwolniony ze służby, który stał się inwalidą, może być zdolny do pracy albo częściowo lub całkowicie niezdolny do jej wykonywania. Niemożność pełnienia służby nie jest bowiem tożsama z tą dotyczącą pracy w cywilnych firmach. Z tego też powodu orzekając całkowitą niezdolność, komisja lekarska musi ustalić, czy mundurowy nie może wykonywać jakiejkolwiek pracy, z wyjątkiem tej np. na specjalnie dla niego przygotowanym stanowisku. Przy tego typu ocenie bierze się pod uwagę, czy i jakie zatrudnienie oraz w jakim wymiarze czasowym mógłby wykonywać, wykorzystując posiadane kwalifikacje ogólne i przygotowanie zawodowe. Taka praca musi jednak uwzględniać istniejące przeciwwskazania zdrowotne.
Podstawa prawna
Par. 1–3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania (Dz.U. nr 8, poz. 41 z późn. zm.).

Czy długie zwolnienie lekarskie uprawnia do renty

W czasie akcji ratowniczej strażak został poturbowany przez spadające belki. W efekcie tego wypadku przebywał na zwolnieniu lekarskim przez kilka miesięcy. Czy skierowanie na komisję lekarską może wpłynąć na emeryturę?
Do zadań resortowych komisji lekarskich należą orzekanie i tryb zatwierdzania orzeczeń, rozpatrywanie odwołań i sprzeciwów. Przy orzekaniu o inwalidztwie funkcjonariusza komisje lekarskie są zobowiązane do stwierdzenia, czy nastąpiła całkowita utrata zdolności do służby oraz czy istnieje możliwość przystąpienia do pracy. Ma to wpływ na określenie grupy inwalidztwa, do której funkcjonariusz zostaje zaliczony. Komisja ustala także, czy zachodzi potrzeba leczenia, protezowania lub szkolenia przysposabiającego do zatrudnienia. Konieczne jest także określenie, czy inwalida wymaga stałej opieki przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. W czasie badania komisja ustala również wskazania i przeciwwskazania dotyczące zatrudnienia takiego inwalidy. Jednocześnie osobie uzyskującej uprawnienia określa się termin badania kontrolnego.
Podstawa prawna
Par. 5–7 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania (Dz.U. nr 8, poz. 41 z późn. zm.).

Czy kontrola renty obniży emeryturę policyjną

Policjant pobierający emeryturę otrzymuje dodatek w wysokości 15 proc. z racji posiadania II grupy inwalidzkiej. W tym roku uprawniony do świadczenia ukończył 56 lat. Czy policjantowi w tym wieku grozi obniżka świadczenia?
Funkcjonariusze, którzy ukończyli 55 lat lub gdy inwalidztwo trwa dłużej niż 10 lat, nie są już kontrolowani. Tym samym osoby już pobierające takie świadczenie nie muszą się obawiać, że wysokość ich emerytury zostanie obniżona.
Podstawa prawna
Par. 9 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania (Dz.U. nr 8, poz. 41 z późn. zm.).

Czy świadczenie jest obliczane z dowolnego okresu

Policjant rozpoczął służbę ponad 16 lat temu. Obecnie planuje jej zakończenie ze względu na pogorszenie stanu zdrowia. Czy będzie mógł wybrać miesiąc będący podstawą do ustalenia wysokości świadczenia?
Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku. Z kolei w przypadku policjantów w służbie kontraktowej jest nią to przewidziane dla najniższego stanowiska wraz z dodatkiem za posiadany stopień. Jeżeli w okresie między zwolnieniem ze służby a ustaleniem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, podstawę wymiaru tych świadczeń zwiększa się o wskaźniki wszystkich kolejnych podwyżek przypadających w tym okresie.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.).

Czy prawo do renty może być cofnięte

W 2012 r. funkcjonariusz wystąpił o przyznanie renty inwalidzkiej. Ze względu na rodzaj choroby komisja lekarska przyznała mu III grupę. Rząd planuje zlikwidowanie możliwości zwiększania emerytury o rentę, więc funkcjonariusz zdecydował się na zakończenie służby. Czy komisja lekarska będzie mogła w przyszłości taką osobę wezwać na badania kontrolne?
Pierwsze takie testy mogą być przeprowadzone po upływie trzech lat od wydania orzeczenia o inwalidztwie, a następne – nie rzadziej niż co pięć lat. Możliwe jest jednak wcześniejsze wezwanie świadczeniobiorcy na kontrolę stanu zdrowia, jeśli zachodzi przypuszczenie, że ustalona w orzeczeniu grupa inwalidztwa może ulec zmianie przed upływem na przykład trzech lat. Terminy te nie wykluczają prawa do złożenia wniosku przez samego zainteresowanego o wcześniejsze badanie. W czasie takiego testu kontrolnego komisja oceni, czy naruszenie sprawności organizmu uzasadniające uznanie funkcjonariusza za całkowicie niezdolnego do służby nadal istnieje. Określona zostanie także grupa inwalidzka, do której badany może zostać zaliczony. Co ważne, niezbędne jest też sprawdzenie, czy choroba lub wypadek faktycznie miały związek ze służbą.
Podstawa prawna
Par. 9 oraz 11 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania (Dz.U. nr 8, poz. 41 z późn. zm.).

Czy mundurowy sam określi datę powstania inwalidztwa

Funkcjonariusz od kilku miesięcy cierpi na problemy z sercem. Są one na tyle poważne, że nie udało mu się przejść testów sprawnościowych. W efekcie tego musi odejść ze służby. Ze względu na to, że ma już prawo do częściowej emerytury po 15 latach służby, będzie mógł otrzymać zwiększone świadczenie emerytalne. Czy zainteresowany ma prawo sam wskazać termin, od którego można ustalić prawo do renty?
Za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się tę ustaloną przez komisję lekarską. Jeżeli, nie mogąc jej ustalić, określono okres, w którym niepełnosprawność powstała, za dzień stwierdzenia niezdolności do służby przyjmuje się jego datę końcową. Jeśli zaś komisja ma problem z ustaleniem takich terminów, za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się dzień zgłoszenia wniosku o świadczenie. Nigdy jednak nie jest to moment wskazany przez samego zainteresowanego.
Podstawa prawna
Par. 5–7 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 16 stycznia 1995 r. w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania (Dz.U. nr 8, poz. 41 z późn. zm.).