Ubiegasz się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego? Sprawdź zasady obowiązujące w 2021 roku.

Świadczenie przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób o długim stażu pracy, które nie z własnej winy straciły pracę i z racji swojego wieku nie mają możliwości znalezienia nowego zatrudnienia.

Komu przysługuje?

Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne musi spełniać dwa rodzaje warunków: wspólne dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie oraz indywidualne, uzależnione m. in. od stażu pracy, wieku, przyczyn ustania stosunku pracy.

Warunki wspólne do przyznania świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie jeśli spełnia warunki oraz jeśli:

• przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych (okres ten potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
• nadal jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
• w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (ten fakt potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem)
• wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego został złożony w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych.


Jeżeli w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych osoba była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych albo innej pracy zarobkowej a wykonywanie tych prac zakończyło się po 180 dniach pobierania zasiłku, wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego osoba musi złożyć w ciągu 30 dni od dnia ustania tego zatrudnienia.

WAŻNE Jeśli osoba przekroczy ten termin, otrzyma decyzję o odmowie świadczenia przedemerytalnego. Może jednak zgłosić wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozpatrywany jest pozytywnie.

Pracownik może starać się o świadczenie przedemerytalne jeśli spełnia tzw. warunki indywidualne:

• ma ukończone 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyźni) oraz ma 20 lat stażu pracy (kobiety) i 25 lat (mężczyźni)
• pracę stracił z powodu likwidacji zakładu lub jego niewypłacalności
• skończył 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), ale wtedy okresy składkowe i nieskładkowe muszą wynosić 30 lat (kobiety) i 35 lat (mężczyźni), a pracę stracił z winy pracodawcy
• ma staż pracy minimum 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni), a pracę stracił z winy pracodawcy


Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zgłoszony przez osobę ubiegającą się. Wniosek powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby.

Jak liczyć okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy? [ZUS tłumaczy]

6-miesięczny okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy nie musi być ciągły.

Jeśli osoba bezpośrednio przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowała u tego samego pracodawcy np. przez 4 miesiące, które były poprzedzone 3 miesięcznym urlopem bezpłatnym i 2 letnim zatrudnieniem u tego pracodawcy, to osoba ta spełnia warunek 6-miesięcznego okresu zatrudnienia.

Jeśli jednak osoba pracowała u tego samego pracodawcy w ramach stosunku pracy np. w latach 2000-2010 i po przerwie ponownie zatrudniła się na okres krótszy niż 6 miesięcy także w ramach stosunku pracy, który został rozwiązany z przyczyn pracodawcy wtedy osoba ta nie spełnia warunku 6-miesięcznego okresu zatrudnienia.

WAŻNE Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wliczany jest okres, w którym osoba pobierała zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Okres urlopu bezpłatnego nie jest uwzględniany.