Ze świadczenia kompensacyjnego mogą skorzystać tylko nauczyciele w rozumieniu przepisów ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Chodzi o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

Zmiany w emeryturach w 2019 r. >>>>

- publicznych i niepublicznych przedszkolach,
- szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
- publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego,
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
- ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku: rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy łącznie spełnią warunki:
- osiągnęli wymagany wcześniejszy wiek emerytalny,
- udowodnili okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w wymienionych placówkach oświaty co najmniej w 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
- rozwiązali stosunek pracy.

Zarówno okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 30 lat, jak również co najmniej 20-letni okres pracy w wymienionych jednostkach muszą być osiągnięte najpóźniej na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z taką jednostką.

Wiek uprawniający do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
Rok ukończenia obniżonego wieku Wymagany wiek do nabycia uprawnień
2009-201455 lat kobieta, 55 lat mężczyzna
2015-201655 lat kobieta, 56 lat mężczyzna
2017-201855 lat kobieta, 57 lat mężczyzna
2019-2020t kobieta, 58 lat mężczyzna
2021-202255 lat kobieta, 59 lat mężczyzna
2023-202455 lat kobieta, 60 lat mężczyzna
2025-202656 lat kobieta, 61 lat mężczyzna
2027-202857 lat kobieta, 62 lata mężczyzna
2029-203058 lat kobieta, 63 lata mężczyzna
2031-203259 lat kobieta, 64 lata mężczyzna