Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które 30 kwietnia 2019 r. będą uprawnione do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych określonych w tej ustawie.

Zmiany w emeryturach w 2019 r. >>>>

Zgodnie z art. 2 ust. 2 projektu ustawy chodzi o osoby uprawnione do:

- emerytury, emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej oraz renty rodzinnej przewidzianych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- okresowej emerytury kapitałowej,
- świadczenia przedemerytalnego,
- zasiłku przedemerytalnego,
- renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, w tym renty szkoleniowej, a także renty rodzinnej z ubezpieczenia wypadkowego,
- renty z tytułu niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach lub wskutek choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach oraz renty rodzinnej po osobie, która zmarła wskutek takiego wypadku lub choroby,
- renty socjalnej,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- emerytury pomostowej,
- renty inwalidy wojennego, wojskowego oraz renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym, emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej określonej w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- świadczenia pieniężnego dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają też osoby uprawnione 30 kwietnia 2019r. do świadczeń wypłacanych przez KRUS, tj. do emerytury rolniczej, renty rolniczej (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej lub rodzinnej), a także emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego będzie również przysługiwało osobom uprawnionym 30 kwietnia 2019 r. do emerytury wojskowej, wojskowej renty inwalidzkiej lub wojskowej renty rodzinnej, a także do emerytury lub renty dla służb mundurowych (m.in. dla funkcjonariuszy Policji, ABW, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej), tj. emerytury policyjnej, policyjnej renty inwalidzkiej bądź policyjnej renty rodzinnej. Jednorazowego świadczenia pieniężnego nie otrzymają natomiast osoby uprawnione do uposażenia sędziego lub prokuratora oraz uposażenia rodzinnego dla członków ich rodzin.

Dodatkowe świadczenie nie wlicza się do dochodu, co oznacza, że nie wpłynie na wysokość innych pobieranych świadczeń.

Świadczenie zostanie wypłacone uprawniony automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku.