Od 1 października 2017 roku na emeryturę mogą przechodzić kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia. Są jednak sytuacje, w których można starać się o wcześniejsze przejście na emeryturę.

Rodzaje wcześniejszych emerytur:

• Emerytury pomostowe
• Świadczenia przedemerytalne
• Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Wszystkie rodzaje wcześniejszych emerytur wymagają udokumentowania okresów składkowych i nieskładkowych na dzień 1 stycznia 1999 roku.

Emerytura pomostowa

Przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku.

Mogą starać się o nią kobiety, które ukończyły 55 lat i mają udokumentowane 20 lat składkowych (w tym 15 lat pracy w warunkach szczególnych) oraz mężczyźni którzy ukończyli 60 lat i mają udokumentowane 25 lat składkowych (w tym 15 lat pracy w warunkach szczególnych).

Za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych na stanowiskach o znacznej szkodliwości dla zdrowia i o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

Zatrudnienie musi być w pełnym wymiarze godzin

Aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej należy pamiętać o tym, żeby wniosek o jej przyznanie złożyć najpóźniej w miesiącu, w którym nastąpiło spełnienie warunków.

Emerytura pomostowa jest wypłacana do czasu nabycia praw do zwykłej emerytury.

Świadczenia przedemerytalne

O świadczenia przedemerytalne mogą ubiegać się osoby, które straciły pracę w wyniku niewypłacalności pracodawcy lub likwidacji zakładu pracy. Tu jednak również obowiązują pewne zasady:

• Kobiety muszą mieć ukończone przynajmniej 56 lat i posiadać okres uprawniający do emerytury w wymiarze 20 lat
• Mężczyźni muszą mieć ukończone przynajmniej 61 lat i posiadać okres uprawniający do emerytury w wymiarze 25 lat

O wcześniejszą emeryturą pod postacią świadczeń przedemerytalnych mogą też starać się osoby, które utraciły zatrudnienie w wyniku rozwiązania umowy, wynikającego z bezpośredniej winy pracodawcy. W tym wypadku wiek wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Świadczenia kompensacyjne

O ten rodzaj emerytury mogą starać się nauczyciele.

Aby z niego skorzystać, nauczyciel musi:

  • osiągnąć odpowiedni wiek, który w 2018 roku wynosi 55 lat dla kobiet i 57 lat dla mężczyzn.
  • osiągnąć ogólny staż emerytalny (okresy składkowe i nieskładkowe) w wymiarze co najmniej 30 lat,
  • posiadać co najmniej 20-letni staż pracy w szkołach, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.