Dodatkowe świadczenie, które w maju otrzymają emeryci i renciści, nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się nie tylko o wsparcie z pomocy społecznej, ale też o świadczenia rodzinne.
Tak wynika z art. 8 projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu dla emerytów i rencistów w 2019 r., czyli trzynastej emeryturze. Został on wprowadzony po to, aby ta forma pomocy finansowej, która będzie stanowić opodatkowany dochód, nie była uwzględniana do kryteriów dochodowych obowiązujących przy wnioskowaniu o różne formy wsparcia. Mogłoby to bowiem skutkować odmową ich przyznania.
Przy czym projekt w wersji, która została wysłana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do konsultacji społecznych, we wspomnianym przepisie przewidywał, że dodatkowe 1100 zł wsparcia nie będzie traktowane jak dochód przy ubieganiu się o świadczenia tylko z trzech ustaw: z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+). To oznacza, że jednorazowe świadczenie nie będzie liczone do kryterium dochodowego, od którego zależy otrzymanie dopłaty do czynszu czy zasiłku na zakup leków.
Nie była tam natomiast wymieniona ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie której przyznawane są pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. W efekcie trzynasta emerytura byłaby wliczana do kryterium np. przy wnioskowaniu o specjalny zasiłek opiekuńczy. Okazuje się jednak, że w nowej wersji projektu, który był rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów, do art. 8 dopisane zostały jeszcze te dwie ustawy. Ponadto w jego treści uwzględniony został również art. 26 ust. 7e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzięki czemu dodatkowa emerytura nie będzie miała znaczenia przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed przyjęciem przez rząd