Opinia dotyczy projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego.

Zakończyły się konsultacje projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Business Centre Club jest przeciwny konstrukcji oświadczenia zawartej w pkt. 3 (zatytułowanym „Oświadczenie uczestnika PPK”), w formie zaproponowanej w projekcie.

Jeżeli, w istocie, zamiarem projektodawcy jest aby oświadczenie o rezygnacji z PPK składane było świadomie, powinien je skonstruować w sposób, który buduje u odbiorcy taką świadomość, zwłaszcza że pracowniczy plan kapitałowy jest instytucją nową. Zaproponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązanie kreuje świadomość zgodną z tą, którą chce wywołać projektodawca, a nie pozwalającą podjąć świadomą decyzję opartą o obiektywną wiedzę co do wad i zalet przystąpienia do PPK.

Zgodnie z podstawowymi standardami tworzenia prawa, wyrażonymi choćby we wspólnym przewodniku Parlamentu Europejskiego i Komisji, przeznaczonym dla osób redagujących akty prawne, muszą one być:

a) jasne, zrozumiałe i jednoznaczne,

b) proste i zwięzłe, bez niepotrzebnych elementów,

c) precyzyjne, niepozostawiające u odbiorcy wątpliwości.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego (np. sprawa o sygn. akt K 25/95) w demokratycznym państwie prawnym stanowienie i stosowanie prawa nie może być pułapką dla obywatela, a obywatel powinien mieć możliwość układania swych spraw w zaufaniu do organów państwa.

Zaproponowany projekt żadnego z powyższych warunków nie spełnia. Co więcej, samo uzasadnienie do projektu nie ujawnia w sposób czytelny prawdziwych motywów zaproponowanej konstrukcji deklaracji o rezygnacji z PPK. Wskazuje się w nim, że „rozbudowana treść deklaracji, w tym oświadczenia, wynika z celu zapewnienia przejrzystości i kompletności w trakcie procesu dokonywania rezygnacji z wpłat na PPK oraz skutków z tym związanych dla uczestnika programu”.

Zapisy projektu przeczą temu założeniu ponieważ, kolejne oświadczenia zwarte w deklaracji o rezygnacji wprowadzają osobę składającą to oświadczenie w błąd, wytwarzając świadomość poniesienia samych start w związku z rezygnacją z PPK. Brak jednocześnie jakiejkolwiek obiektywnej informacji o wadach i zaletach instytucji wprowadzonej ustawą o PPK, podczas gdy zamieszczenie takiej informacji należy do kanonów uczciwego ustawodawcy realizującego zasadę zaufania obywateli do państwa.

Należy wskazać, że w ślad za proponowanymi oświadczeniami zwartymi w pkt 3 deklaracji o rezygnacji z PPK, można dodawać kolejne np. o tym, że uczestnik ma świadomość, że nieprzystąpienie do PPK powoduje, że jego wynagrodzenie nie obniży się. Takich oświadczeń projektodawca jednak nie zamieszcza w oświadczeniu o rezygnacji z PPK.

Dalece niewystarczające jest choćby pouczenie zawarte w projekcie o tym, w jaki sposób można wycofywać środki zgromadzone na koncie PPK – brak informacji, na jakich zasadach ta wypłata może nastąpić oraz o tym, że w niektórych przypadkach zaistnieje konieczność opodatkowania wypłaconych środków, a także że wypłata będzie dokonywana w ratach. Tym samym, oświadczanie o rezygnacji zawarte w pkt. 3 deklaracji proponowanej w projekcie z jednej strony zawiera informację, że dana osoba składa oświadczenia świadomie, z drugiej strony – kreuje nierzetelny obraz funkcjonowania omawianej instytucji.

Business Centre Club zwraca uwagę, że nie ma żadnego celu – poza utrudnieniem pracownikom i pracodawcom pobierania tego oświadczania – wprowadzanie 7 pól podpisu pod każdym zdaniem oświadczenia. Zbędność takiego zabiegu, w świetle prawidłowych zasad tworzenia prawa, nie wymaga żadnego, dalszego uzasadnienia.

W związku z przytoczonymi argumentami, BCC proponuje ponowne opracowanie projektu w oparciu o jedno z dwóch założeń:

• pierwsze, w którym ustawodawca rzetelnie przedstawi wady i zalety proponowanej instytucji, a pod taką rzetelną informacją zamieści oświadczenie o rezygnacji z PPK,

• drugie, w którym oświadczanie ograniczy się wyłącznie do złożenia oświadczenia o rezygnacji z przystąpienia do PPK bez jakichkolwiek dalszych informacji.

BCC istnieje od 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju, ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagraniczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsiębiorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski.