Komentarz do ustawy o PPK nie jest podręcznikiem ani przewodnikiem, który ma poprowadzić czytelnika po sznurku, przedstawiając meandry i zaułki PPK. Cel komentarza jest inny – przekazać wiedzę oraz przybliżyć i wytłumaczyć czytelnikom poszczególne rozwiązania oraz instytucje, jakimi posłużył się ustawodawca. A jest to zadanie dosyć trudne, gdyż ustawa o PPK mimo że była przygotowywana prawie dwa lata, nie jest niestety wolna od pewnych niejasności i niedoróbek, a wręcz błędów w zakresie podstawowych zasad techniki legislacyjnej. Przykładowo, termin „zwrot” został użyty przez ustawodawcę w treści przepisów ustawy o PPK kilkukrotnie, ale w trzech różnych kontekstach znaczeniowych, choć ustawa o PPK zawiera autonomiczną definicję pojęcia „zwrot”. Tego rodzaju przypadków można w tym akcie znaleźć więcej. Należy mieć nadzieję, że przy okazji przyszłych nowelizacji ustawodawca zdecyduje się poprawić swoje niedociągnięcia.

Oddana państwu do ręki pierwsza część komentarza ma być przydatna w praktyce. Założeniem jest, aby adresaci niniejszej publikacji – a są nimi przede wszystkim radcowie prawni, adwokaci oraz pracodawcy i usługodawcy zaangażowani w PPK – znaleźli w niej wyczerpujące odpowiedzi na zawiłości przepisów ustawy o PPK. Mimo że komentarz do ustawy musi spełniać pewne wymogi w zakresie teoretycznego opracowania poszczególnych instytucji w ramach PPK, to ma wymiar bardzo praktyczny. Powstał nie tylko na bazie teoretycznych rozważań o poszczególnych elementach i rozwiązaniach przyjętych w ramach PPK przez ustawodawcę, lecz przede wszystkim dzięki wiedzy autorów – radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie różnych produktów długoterminowego oszczędzania w naszym kraju.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

Dotychczas w tygodniku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:

 • z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

 • z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

 • z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

 • z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

 • z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

 • z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

 • z 13 kwietnia 2007 r. o PIP

 • z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 • z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 • z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 • z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 • z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

 • z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

 • z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357)

 • z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl

radca prawny w Wojewódka i Wspólnicy sp. k.

Czytaj pełny tekst w EDGP