Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jest nowym aktem prawym, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 r., przy czym w praktyce u wielu pracodawców zacznie funkcjonować dopiero w drugiej połowie 2019 r. Projekt PPK był inicjatywą rządową, która przede wszystkim ma zwiększyć skłonność Polaków do oszczędzania, a także zgromadzić wymierny, długoterminowy kapitał, co powinno wpłynąć na szybszy rozwój gospodarki i wzmocnienie rynku kapitałowego. PPK są pożądanym rozwiązaniem, chociaż, jak pokaże lektura niniejszego komentarza, nie jest instytucją szczególnie prostą. Mimo wysiłków, jakie podejmował ustawodawca, przepisy o PPK są dosyć skomplikowane, do tego powiązane z innymi obszarami regulacyjnymi rynku kapitałowego, np. ustawą o funduszach inwestycyjnych czy ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Komentarz do ustawy o PPK nie jest podręcznikiem ani przewodnikiem, który ma poprowadzić czytelnika po sznurku, przedstawiając meandry i zaułki PPK. Cel komentarza jest inny – przekazać wiedzę oraz przybliżyć i wytłumaczyć czytelnikom poszczególne rozwiązania oraz instytucje, jakimi posłużył się ustawodawca. A jest to zadanie dosyć trudne, gdyż ustawa o PPK mimo że była przygotowywana prawie dwa lata, nie jest niestety wolna od pewnych niejasności i niedoróbek, a wręcz błędów w zakresie podstawowych zasad techniki legislacyjnej. Przykładowo, termin „zwrot” został użyty przez ustawodawcę w treści przepisów ustawy o PPK kilkukrotnie, ale w trzech różnych kontekstach znaczeniowych, choć ustawa o PPK zawiera autonomiczną definicję pojęcia „zwrot”. Tego rodzaju przypadków można w tym akcie znaleźć więcej. Należy mieć nadzieję, że przy okazji przyszłych nowelizacji ustawodawca zdecyduje się poprawić swoje niedociągnięcia.
Oddana państwu do ręki pierwsza część komentarza ma być przydatna w praktyce. Założeniem jest, aby adresaci niniejszej publikacji – a są nimi przede wszystkim radcowie prawni, adwokaci oraz pracodawcy i usługodawcy zaangażowani w PPK – znaleźli w niej wyczerpujące odpowiedzi na zawiłości przepisów ustawy o PPK. Mimo że komentarz do ustawy musi spełniać pewne wymogi w zakresie teoretycznego opracowania poszczególnych instytucji w ramach PPK, to ma wymiar bardzo praktyczny. Powstał nie tylko na bazie teoretycznych rozważań o poszczególnych elementach i rozwiązaniach przyjętych w ramach PPK przez ustawodawcę, lecz przede wszystkim dzięki wiedzy autorów – radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie różnych produktów długoterminowego oszczędzania w naszym kraju.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji
Dotychczas w tygodniku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:
 • z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
 • z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 • z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 • z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • z 13 kwietnia 2007 r. o PIP
 • z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni
 • z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357)
 • z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl
radca prawny w Wojewódka i Wspólnicy sp. k.