Waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku spowoduje zmianę wysokości renty socjalnej. Ile będzie wynosić renta socjalna od 1 marca 2019?

Przypomnijmy, że wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe (w tym renta socjalna) podlegają waloryzacji od dnia 1 marca każdego roku. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

Jeśli chodzi o rentę socjalną, jej kwota od 1 września 2018 roku została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności i wynosi obecnie 1029,80 zł. Jeśli przyjęty przez rząd wskaźnik waloryzacji świadczeń zostanie utrzymany, renta socjalna wzrośnie o 3,26 proc. i wyniesie od 1 marca 2019 1063,35 zł (podwyżka o 33,55 zł).

Co jest celem renty socjalnej i komu jest przyznawana?

Kwota ta kompensuje brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom pełnoletnim, mieszkającym w Polsce, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (stałe lub czasowe).

Według stanu na czerwiec 2018 r. rentę socjalną w Polsce pobiera rentę socjalną pobiera 280,1 tys. osób. Świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.