Od 1 marca przyszłego roku ponad 7,76 mln rencistów i emerytów otrzyma wyższe świadczenie z ZUS. Rząd szacuje, że prognozowany wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. To o wiele poniżej oczekiwań związków zawodowych.Gotowy jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. Podstawą prawną wydania tego dokumentu jest art. 89 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.).
Strona rządowa przesądza w nim, że takie świadczenia zostaną zwiększone zaledwie o jedną piątą realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. Przyszłoroczna zmiana ich wysokości będzie więc na minimalnym poziomie określonym przez ustawę.
Stało się tak dlatego, że partnerom społecznym w Radzie Dialogu Społecznego nie udało się ustalić wspólnego stanowiska w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji.
Związkowcy domagali się, aby emeryci i renciści skorzystali z podwyżki płac i proponowali jego wzrost o 50 proc.
Na takie rozwiązanie nie zgodzili się zarówno pracodawcy, jak i strona rządowa. Ci ostatni przekonywali, że szacowany koszt waloryzacji (przy wskaźniku 103,26 proc.) wyniesie około 6,86 mld zł. A każde jego zwiększenie o 0,1 proc. spowoduje wzrost wydatków o 210,5 mln zł.
Wysokość przyszłorocznego wskaźnika została obliczona na podstawie prognozy średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2018 r. na poziomie 102,6 proc.
Jednocześnie przyjęto prognozę realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. na wysokości 3,3 proc.
To oznacza, że 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. spowoduje zwiększenie wskaźnika o 0,66 proc.
– To jest stanowczo za mało. W przyszłości znów się pojawi problem starego portfela. I dlatego domagamy się rozpoczęcia rozmów o zmianie mechanizmu waloryzacji świadczeń – podkreśla Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
– Proponuje spotkanie w tej sprawie w drugiej połowie roku – odpowiada Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej w czasie zespołu ubezpieczeń społecznych RDS.
Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po jego ogłoszeniu.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji.