Emerytura, renta i renta rodzinna ulegną zmniejszeniu lub zawieszeniu także jeśli świadczeniobiorca uzyskuje przychód z zagranicy. W tym celu Zakład wyliczy wynagrodzenie hipotetyczne.

Sprawa dotyczyła kobiety, której sąd zawiesił emeryturę. W odwołaniu od tej decyzji zakwestionowała ona obliczenia dokonane przez organ rentowy oraz prawidłowość i kompletność pouczenia dokonanego przez organ rentowy, podnosząc, iż nie wiedziała, że istnieją limity osiąganego dochodu oraz jaka jest ich wysokość. Wskazała również na znacząco odległy okres, za jaki organ rentowy domaga się zwrotu świadczeń.

Sąd nie uwzględnił jej odwołania.

Jak przypomniał sąd prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Przepisy te stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.