Wydatki na zakup gazu i praw do emisji dwutlenku węgla, niezbędne do uruchomienia instalacji ciepłowniczej, zwiększają wartość początkową nowego środka trwałego, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Tym samym – jak stwierdził – nie mogą być one potrącone w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży ciepła uzyskanego dzięki uruchomieniu nowej inwestycji.

Spytała o to elektrociepłownia, która rozpoczęła proekologiczną inwestycję, w ramach której wymieniała piece węglowe na gazowe. Przed oddaniem do użytkowania pierwszej ciepłowni niezbędne było dokonanie jej próbnego rozruchu. To wymagało zakupu gazu oraz praw do emisji dwutlenku węgla. Dzięki próbnemu rozruchowi powstało ciepło, które spółka sprzedała w ramach podstawowej działalności operacyjnej.

Spółka uważała, że wydatki na zakup gazu i praw do emisji dwutlenku węgla może zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami ze sprzedaży ciepła, na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT. Mogłaby więc je potrącić już z chwilą uzyskania przychodu.

Innego zdania był dyrektor KIS. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 16a ust. 1, art. 16g ust. 1 pkt 2 i art. 16g ust. 4 ustawy o CIT wszystkie wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia inwestycji aż do momentu przekazania środka trwałego do użytkowania mają co do zasady związek z jego wytworzeniem. Zdaniem dyrektora KIS dotyczy to również wydatków poniesionych w związku z próbnym rozruchem instalacji gazowej. Są one bowiem nierozerwalnie związane z wytworzeniem inwestycji, wpływają na możliwość ostatecznego uruchomienia ciepłowni i nie byłoby potrzeby ich ponoszenia, gdyby spółka nie realizowała inwestycji. ©℗