Prezydent podpisał ustawę o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, której celem jest zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, podała Kancelaria Prezydenta.

"Uchwalenie ustawy związane jest z koniecznością wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, zawartych przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady […] w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt. Głównym celem ustawy jest zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt jako istotnego ogniwa zwalczania chorób zakaźnych zwierząt" - czytamy w komunikacie.

Po wejściu w życie ustawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie kontynuowała realizację zadań związanych z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń, podano także.

Dodatkowo ustawa zakłada przejęcie przez ARiMR zadania związanego z gromadzeniem danych koniowatych oraz rozpoczęcie gromadzenia danych jeleniowatych i wielbłądowatych oraz zakładów drobiu, których identyfikacja i rejestracja jest wymagana zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Upoważnienie do wydawania dokumentów identyfikacyjnych koniowatych poszczególnych ras pozostanie natomiast w kompetencji związków hodowców koni uznanych w przypadku prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, a związki te będą przekazywać dane bezpośrednio do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

Jednocześnie ustawa wprowadza rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym, obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt przez posiadaczy zwierząt i podmioty prowadzące działalność nadzorowaną wyłącznie w postaci elektronicznej, przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji lub ewidencji w postaci papierowej.

Ustawa wprowadza również przepis umożliwiający powiatowym lekarzom weterynarii, w drodze decyzji, likwidację zwierząt niezidentyfikowanych o nieznanym pochodzeniu, a tym samym o nieznanym statusie zdrowotnym, które są realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt.

Ustawa ponadto możliwi dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań, w tym zapewnienie efektywnej interoperacyjności, integracji i kompatybilności elementów komputerowej bazy danych systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej z systemem informacyjnym do celów powiadamiania unijnego i sprawozdawczości unijnej oraz systemem weterynaryjnym TRACES, oraz innymi systemami informatycznymi związanymi z ochroną zwierząt.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)