Sejm na trwającym posiedzeniu rozpoczął prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Realizuje on plany zaostrzenia kar zapowiadane przez wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdobę jeszcze w styczniu 2021 r. w rozmowie z DGP.

Podwyższeniu mają ulec kary m.in. za spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, zanieczyszczenie środowiska w stopniu grożącym ludzkiemu życiu i zdrowiu czy przywóz odpadów z zagranicy bez zezwolenia. W najcięższych przypadkach, gdy skutkiem działań szkodzących środowisku będzie śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu ludzi, sprawcy będzie groziło od trzech do 15 lat pozbawienia wolności, co uczyni taki czyn zbrodnią. Projekt wprowadza też obowiązek orzeczenia przez sąd od sprawcy umyślnych przestępstw środowiskowych nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości od 10 do 100 tys. zł. Ci sami sprawcy oraz spółki przez nich zarządzane nie będą mogli wziąć udziału w postępowaniu o zawarcie koncesji na roboty budowlane.
W górę pójdą też kary za wykroczenia, w tym za zaśmiecanie przestrzeni publicznej i rozpalanie ognisk poza wyznaczonymi miejscami w lasach, na łąkach i torfowiskach. W tym ostatnim przypadku sprawca będzie mógł dodatkowo zostać zobowiązany do przywrócenia stanu sprzed rozpalenia ognia.
Konieczność podwyższenia kar Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczy w uzasadnieniu projektu m.in. wynikającą z policyjnych statystyk rosnącą liczbą przestępstw przeciwko środowisku, szczególnie tych dotyczących obchodzenia się z odpadami. W ostatnich latach wyraźnie więcej odnotowywano też pożarów składowisk odpadów.
Lepszemu egzekwowaniu prawa chroniącego środowisko mają służyć powoływane od wiosny tego roku nowe wydziały ds. zwalczania przestępczości środowiskowej w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska. Jednostki, z których pierwsza powstała we Wrocławiu, skupią się szczególnie na walce z przestępstwami związanymi z gospodarką odpadami.
Etap legislacyjny
I czytanie w Sejmie