Podwyższeniu mają ulec kary m.in. za spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, zanieczyszczenie środowiska w stopniu grożącym ludzkiemu życiu i zdrowiu czy przywóz odpadów z zagranicy bez zezwolenia. W najcięższych przypadkach, gdy skutkiem działań szkodzących środowisku będzie śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu ludzi, sprawcy będzie groziło od trzech do 15 lat pozbawienia wolności, co uczyni taki czyn zbrodnią. Projekt wprowadza też obowiązek orzeczenia przez sąd od sprawcy umyślnych przestępstw środowiskowych nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości od 10 do 100 tys. zł. Ci sami sprawcy oraz spółki przez nich zarządzane nie będą mogli wziąć udziału w postępowaniu o zawarcie koncesji na roboty budowlane.
W górę pójdą też kary za wykroczenia, w tym za zaśmiecanie przestrzeni publicznej i rozpalanie ognisk poza wyznaczonymi miejscami w lasach, na łąkach i torfowiskach. W tym ostatnim przypadku sprawca będzie mógł dodatkowo zostać zobowiązany do przywrócenia stanu sprzed rozpalenia ognia.