Technikę, w której wykorzystuje się radioizotop węgla 14C, stosowano dotychczas głównie w archeologii, dendrologii czy badaniach kryminalistycznych. Metody te mają również zastosowanie w badaniach środowiskowych, przy wyznaczaniu wskaźników emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Od 2014 roku stosuje je Łukasiewicz - ICiMB.

Podczas spalania paliw, do atmosfery wydzielany jest dwutlenek węgla, za którego emisję zakłady przemysłowe zobowiązane są płacić. Ceny uprawnień do emisji CO2 szybują w ostatnim czasie w górę. To przekłada się na ogromne nakłady finansowe przedsiębiorstw, a w konsekwencji to klienci indywidualni płacą wyższe ceny za różne produkty.
Emisja CO2 pochodząca ze spalania paliw zawierających biomasę pozwala na redukcję całkowitej emisji dwutlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych. Radiowęglowe metody badań, w tym oparte o technikę ciekłej scyntylacji są metodami pewnymi, dokładnymi i precyzyjnymi, które mają zastosowanie dla badań wszystkich możliwych do utylizacji termicznej odpadów.
W przeciwieństwie do metod wagowych, np. metody selektywnego roztwarzania, której nie można stosować dla paliw alternatywnych i odpadów zawierających odpady gumowe oraz takich, które zawierają powyżej 90% biomasy.
Łukasiewicz - ICiMB w 2014 roku wprowadził do zakresu akredytacji - (AB 054) metody radiowęglowe do oznaczania frakcji biomasy i nie biomasy metodą ciekłej scyntylacji w takich obiektach jak: paliwa alternatywne, odpady i biomasa stała.
Łukasiewicz - ICiMB jest jedynym akredytowanym laboratorium badawczym w tym obszarze dla metod radiowęglowych zarówno w kraju, jak i w całej Europie. Jego naukowcy realizują również prace badawcze i badania komercyjne dotyczące wykorzystania metod radiowęglowych w analizach udziału węgla biogenicznego, pochodzącego np. z kukurydzy w biotworzywach i materiałach opakowaniowych. Badania takie pozwalają na uzyskanie certyfikatu OK BIOBASED lub BIOBASED. Certyfikaty te informują klienta o zawartości węgla pochodzenia biologicznego w tzw. produktach EKO. W biotworzywach tworzywach i opakowaniach wykonuje się również badania biodegradacji, kompostowalności i ekotoksyczności.
Od 2018 r. naukowcy Łukasiewicz - ICiMB prowadzą prace nad opracowaniem metody oceny ilościowej i jakościowej udziału biokomponentów w biopaliwach ciekłych. Metoda taka nie została jeszcze nigdzie na świecie wdrożona do zakresów akredytacji laboratoriów, wykonujących badania w obszarach kontroli jakości biopaliw stosowanych w transporcie.
Instytut wykonuje też badania wpływu zastosowania materiałów odpadowych w różnych dziedzinach gospodarki, w tym w materiałach budowlanych oraz do wykorzystania jako nawozy lub środki poprawiające właściwości gleb. W zakresie tym jednostka posiada kilka patentów i zgłoszeń patentowych, w tym ostatnio przyznany patent, opracowany wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą „Zastosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w kotłach fluidalnych energetyki zawodowej do unieszkodliwiania osadów ściekowych”.
Instytut posiada również urządzenie do produkcji biowęgla, który może być wykorzystywany jako środek poprawiający właściwości gleby, sorbent zanieczyszczeń czy też ściółka do wzrostu roślin lub do hodowli zwierząt. Biowęgiel ma również zastosowanie po spełnieniu wymagań norm jako dodatek do materiałów budowlanych, żywności czy kosmetyków.
W zakresie usług komercyjnych instytutu znajdują się również opracowania deklaracji środowiskowych II typu, stanowiących podstawę do oznakowania wyrobu znakiem
„Przyjazna Technologia”, jak również III typu, które są świadectwem oceny oddziaływania produktu na środowisko na poszczególnych etapach jego wytwarzania i cyklu życia. Instytut wykonuje opracowania mające na celu wyznaczenia śladu węglowego produktu jak i przedsiębiorstwa.
Partner
foto: materiały prasowe