Chodzi o sytuacje nadzwyczajne, np. awarię, klęskę żywiołową lub pożar, gdy likwidacja szkód powinna być bezzwłoczna. – Przy zachowaniu obecnego brzmienia przepisów przeprowadzanie w takich przypadkach pełnego procesu inwestycyjnego, w tym uzyskanie stosownych zgód wodnoprawnych, powoduje wydłużenie czasu reakcji na występujące zagrożenia, co może mieć negatywne skutki dla ochrony zdrowia i życia ludzi oraz mienia, a także środowiska przyrodniczego – czytamy w projekcie.
Wynika z niego, że ma zostać rozbudowany system kontroli nad gospodarką ściekową. Na przedsiębiorstwa oczyszczające ścieki mają zostać nałożone dodatkowe obowiązki. Celem jest zapobieganie występowaniu poważnych awarii i podejmowanie dodatkowych działań w przypadku ich wystąpienia.
Monitoring obszarów chronionych ma zostać powierzony organom realizującym badania w ramach państwowego monitoringu środowiska. – Rozwiązanie to zapewni spójność, jednolitość i wymagane przepisami UE wysokie standardy – czytamy w opublikowanych założeniach.
Projekt przewiduje zmiany organizacyjne w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie dotyczące sposobu podziału zadań, możliwości realizacji inwestycji, wymagań na stanowiska kierownicze. Wprowadza też możliwość nabywania mienia przez PGW WP. – Nowe przepisy mają usprawnić procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności procedur sprawozdawczych – czytamy w założeniach.
Kolejne propozycje dotyczą rezygnacji z obowiązku wyposażenia przez Wody Polskie podmiotów prywatnych w przyrządy pomiarowe oraz wydłużenia terminów w sprawie zatwierdzenia taryfy i w konsekwencji ustalenie innego terminu na przedłożenie wniosku o zatwierdzenie taryfy. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów