Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, który został przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, proponuje się utworzenie nowego podmiotu (Polskie Parki Narodowe), który będzie obejmował Generalną Dyrekcję Polskich Parków Narodowych oraz parki narodowe.

“Celem regulacji jest kompleksowe unormowanie działalności parków narodowych jako form ochrony przyrody oraz podmiotu instytucjonalnego (podmiot zarządzający formą ochrony przyrody). Wobec powyższego omawiany akt prawny określa zadania, zasady działalności oraz organizację parków narodowych. Zawiera także normy prawne odnoszące się do poprawy nadzoru nad funkcjonowaniem parków narodowych” - napisano w uzasadnieniu.

Polskie Parki Narodowe mają być nadzorowane przez ministra właściwego do spraw środowiska. Bezpośredni nadzór nad parkami narodowymi będzie sprawował Generalny Dyrektor Polskich Parków Narodowych.

“W związku z tym, że będzie się on zajmował wyłącznie sprawami parków narodowych, nadzór nad tymi podmiotami (obecnie 23 samodzielne państwowe osoby prawne) ulegnie zwiększeniu” - wskazano.

Jak wcześniej mówiła PAP wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, “jest to pierwszy projekt dedykowany parkom narodowym. Do tej pory przepisy dot. parków narodowych regulowała przede wszystkim ustawa o ochronie przyrody. Niemniej przepisy dotyczące funkcjonowania parków narodowych zawarte są w ponad 100 aktach prawnych. Nowe prawo ma wzmocnić finansowo pozycję parków”.

Golińska wyjaśniała wtedy, że Polskie Parki Narodowe byłaby służbą do której mieliby należeć pracownicy polskich parków. Jej zadaniem byłaby m.in. ochrona polskiej przyrody oraz jej promocja za granicą.

Według Golińskiej parki narodowe byłyby w większym stopniu niż dotychczas finansowane z budżetu państwa, miałyby też zapewnione automatyczne dofinansowanie z Funduszu Leśnego.

Obecnie kwota środków z Funduszu Leśnego dla parków narodowych jest uznaniowa. Wynika ona m.in. ze złożonych przez parki wniosków dot. prowadzenia działań ochronnych metodami gospodarki leśnej na swoim terenie, a pieniądze z Funduszu mogą być przeznaczone jedynie na takie działania. Po zmianach w prawie ma się to zmienić i parki mają mieć środki również na inne zadania.