Terminy Zwolnienia Gdzie szukać najważniejszych przepisów
Opłaty za korzystanie ze środowiska: emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, emisje do atmosfery
• Sprawozdania (zwane wykazami) za 2020 r. składa się do marszałka województwa do 31 marca 2021 r . • W tym samym terminie należy wnieść również opłatę (konta dla danego województwa można znaleźć na stronie WWW odpowiedniego urzędu marszałkowskiego). • Nie wnosi się opłat, których roczna wysokość przekazywana na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.• W przypadku gdy roczna wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji. • Podstawa prawna: ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2338)• Wysokości stawek i zasady obliczania:‒ obwieszczenie ministra środowiska (MŚ) z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M.P. poz. 866)‒ rozporządzenie Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. poz. 2490)• Wzory wykazów: rozporządzenie ministra klimatu (MK) z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. poz. 2443)• W zakresie handlu uprawnieniami do emisji: ustawa z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 332)
Opłata recyklingowa za torby foliowe (reklamówki)
• Od początku 2020 r. pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. To znaczy, że najbliższy termin płatności przypada 15 kwietnia (za I kw. 2021 r.). • Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (czyli torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowana jako podstawowe opakowanie żywności luzem). • Podstawa prawna: ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114; dalej: u.g.o.).
Opłata produktowa za produkty (oleje, preparaty smarowe, opony)
• Sprawozdanie za rok poprzedni wnosi się przez BDO do 15 marca.• Opłaty uiszcza się do 31 marca do marszałka województwa. • Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł. Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO.Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku. • Podstawa prawna: ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1903; dalej: u.o.p.).• Stawki: rozporządzenie MK z 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2485)• Poziomy odzysku i recyklingu: załącznik nr 4a do u.o.p. – poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów na rok 2014 i lata następne.
Opłata produktowa za opakowania
• Sprawozdania składa się do 15 marca za rok poprzedni przez BDO.• Opłaty wnosi się do 15 marca za rok poprzedni do marszałka województwa. • Nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (tony). Zwolnienie jest w ramach pomocy de minimis.Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na organizację odzysku. • Podstawa prawna: u.g.o.• Stawki opłat: rozporządzenie MŚ z 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. z 2014 r. poz. 1972)• Poziomy odzysku i recyklingu: załącznik nr 1 do u.g.o.• Wykaz opakowań: rozporządzenie MŚ z 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie (Dz.U. poz. 1274)
Opłata na publiczne kampanie edukacyjne – dla wprowadzających produkty w opakowaniach
• Samodzielnie wykonujący obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przekazuje do końca danego roku kalendarzowego łącznie co najmniej 2 proc. wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. • Obowiązek uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu nie dotyczy przedsiębiorców w zakresie opakowań, w których w danym roku kalendarzowym wprowadzili produkty do obrotu, a następnie w tym samym roku kalendarzowym dokonali eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami.Ponadto nie stosuje się obowiązku do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg (tony), o ile złożą sprawozdania terminowo. Zwolnienie z tej opłaty uzyskuje się w ramach pomocy de minimis.Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie mogą scedować to na organizację odzysku. • Podstawa prawna: u.g.o.
Opłata produktowa, opłata depozytowa, opłata na publiczne kampanie edukacyjne – dla wprowadzających baterie i akumulatory
• Sprawozdania: ‒ sprzedawcy detaliczni składają przez BDO do 15 marca za rok poprzedni,‒ zbierający i przetwarzający mieli to zrobić do 28 lutego za rok poprzedni, po raz pierwszy przez BDO,‒ sprzedawcy detaliczni baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych składają sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej do 15 marca za rok poprzedni do marszałka województwa.• Wszystkie opłaty wnosi się do 15 marca za rok poprzedni do marszałka województwa. • Opłaty produktowej nie stosuje się do przedsiębiorcy:1) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził ich do obrotu łącznie nie więcej niż 1 kg;2) wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.Zwolnienie następuje w ramach pomocy de minimisUwaga! Pomimo zwolnienia z opłat należy posiadać numer rejestrowy BDO i przedłożyć sprawozdanie elektroniczne w bazie BDO.• Publiczne kampanie edukacyjneWprowadzający baterie lub akumulatory nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość środków, które jest obowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym.Uwaga! Przedsiębiorcy nie muszą wykonywać obowiązku samodzielnie, mogą scedować go na podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia. • Podstawa prawna: ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1850)• Stawki:‒ rozporządzenie MŚ z 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. poz. 1671)‒ rozporządzenie MŚ z 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. nr 215, poz. 1672)• Poziomy: rozporządzenie MŚ z 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. nr 215, poz. 1671)• Opłata depozytowa: rozporządzenie MŚ z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. poz. 808)
Opłata za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oraz za publiczne kampanie edukacyjne
• Sprawozdania: składa się za pośrednictwem BDO do 15 marca.• Opłatę za nieosiągnięcie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu wnosi się do 15 marca za rok poprzedni – do marszałka województwa.• Rozliczyć się z wykonania obowiązku publicznych kampanii edukacyjnych należy do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym publiczną kampanię edukacyjną należało przeprowadzić. • Podmiot nie płaci opłaty, gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł.• Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, jeżeli wysokość odpowiednio obliczonych środków nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym.Również w przypadku sprzętu są możliwe zwolnienia w ramach pomocy de minimis. • Podstawa prawna: ustawa z 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893)• Stawki opłaty: rozporządzenie MŚ z 21 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz.U. poz. 1194)• Poziomy zbierania: rozporządzenie MŚ z 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. poz. 1499)
Oprac. ZJ, JP