Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dają one więcej czasu na składanie sprawozdań za 2019 r. Oznacza to jednak, że przepisy, które umożliwią odbiór śmieci od podmiotów niezarejestrowanych w systemie Bazy Danych o Odpadach (BDO) – a są to główne rozwiązania nowelizacji – nie wejdą w życie tak szybko, jak oczekuje tego branża odpadowa i przedsiębiorcy. Nowela wróci teraz do Sejmu, który na dwudniowe posiedzenie zbiera się 22 stycznia.
Senatorowie chcą, aby przedłużono termin składania sprawozdań za 2019 rok zarówno przez firmy odbierające odpady, jak i samorządy. Art. 9q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. proz. 2010 ze zm.) mówi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazują sprawozdania z gospodarki odpadami komunalnymi marszałkowi województwa do 31 marca. Senatorowie chcą dać gminom na to czas do 31 sierpnia 2020 r. Z kolei marszałkowie mieliby czas na przekazanie swoich sprawozdań Ministerstwu Klimatu do 31 października 2020 r., a nie do 15 lipca (art. 9s ust. 2). Przedsiębiorcy odbierający śmieci, prowadzący punkty selektywnej zbiórki odpadów oraz zbierający odpady mieliby czas na przekazanie swoich sprawozdań samorządom do 30 czerwca 2020 r., a nie do 31 stycznia (art. 9n ust. 1, 9na ust. 1 i 9nb ust. 1 ucpg).
Od 1 stycznia ewidencja w systemie elektronicznym BDO jest obowiązkowa. Jednak wielu małych i mikro przedsiębiorców nie zarejestrowało się w bazie – urzędy marszałkowskie pod koniec roku zostały zarzucone ich wnioskami. Na ich rozpatrzenie mają 30 dni. Część firm odpadowych nie chce ryzykować obioru śmieci od podmiotów, które nie widnieją w bazie, w obawie przed karami finansowymi.
Nowelizacja umożliwia sporządzanie ewidencji papierowej z mocą wsteczną od 1 stycznia. Wprowadza też rozwiązania na wypadek awarii systemu BDO.
Etap legislacyjny
Projekt przed ponownym rozpatrzeniem przez Sejm