Ostrów Wielkopolski zajął w 2017 r. pierwsze miejsce wśród miast w Wielkopolsce z najwyższym stężeniem benzo[a]pirenu – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami.

W Ostrowie Wielkopolskim dopuszczalne stężenie benzo[a]pirenu zostało w 2017 r. przekroczone pięciokrotnie – donosi raport NIK.

Benzo[a]piren jest związkiem chemicznym o charakterze rakotwórczym, wykazującym zdolność do kumulowania się w organizmie – poinformowano w raporcie. Jest jednym z najbardziej toksycznych składników smogu. Należy do grupy substancji emitowanych przez rury samochodowe, papierosy, a przede wszystkim piece i kotły. Według raportu NIK może powodować raka, upośledzać płodność i działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Główną przyczyną niedostatecznej jakości powietrza w Polsce – według raportu – jest emisja pyłów z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób.

"Jest to tzw. niska emisja. Jej cechą charakterystyczną jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Jednak duża liczba miejsc emisji wprowadzających zanieczyszczenia do powietrza na niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe. Zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej" – podano w raporcie.